Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Cholesterol: The Good, the Bad, and the Controversial

It's in the news on a near-weekly basis. Research studies address various aspects of it. National organizations and expert panels issue recommendations on it. Your patients are probably asking about it at an increasing rate. "It" is cholesterol.

How much do you know about the complexities of cholesterol? Can you answer your patients' questions accurately, and provide them with appropriate recommendations? What you tell them is vital to their lifelong health: According to the American Heart Association (AHA), an estimated 70 million Americans suffer from one or more forms of cardiovascular disease (CVD). These diseases claimed 927,448 lives in the U.S. in 2002 - more than the total lives claimed by cancer, accidents, and HIV combined. And in case you view CVD as a condition exclusive to the elderly population, take note that more than 150,000 of those killed by CVD in 2002 were under the age of 65.

The major type of cardiovascular disease, coronary heart disease, is caused by arteriosclerosis -the thickening or hardening of the coronary arteries. Here's where cholesterol enters the picture. Findings from the massive Framingham Heart Study, which began in 1948 under the direction of the National Heart Institute (now known as the National Heart, Lung, and Blood Institute), show that blood cholesterol is a risk factor for coronary heart disease, and that the higher the cholesterol level, the greater the CHD risk

The Basics

Cholesterol is a soft, wax-like lipid that occurs naturally in the bloodstream and in cell walls and membranes. It is a normal and important part of a healthy body, because of the essential role it plays in cell membrane, hormone, and vitamin D production, and the digestive process.

The liver produces approximately 1,000 mg of cholesterol daily from other fats, which is all the cholesterol the body needs. In other words, you don't need to consume cholesterol from dietary sources to stay healthy. (Infants are the exception: During the growth process, their bodies make new cell membranes so rapidly that they require a certain amount of dietary cholesterol.)

Because the body doesn't need dietary cholesterol, particularly not cholesterol with "no place to go," it means that consumption of cholesterol-laden foods can cause plaque formation/buildup and resulting cardiovascular problems.

Arteriosclerosis Image02

LDL, HDL and Triglycerides

First, a little background: Dietary fat is absorbed by the intestine and transported to the liver. The liver then converts fat into cholesterol and releases it into the bloodstream. Because cholesterol isn't water-soluble, cholesterol and triglycerides (a blood lipid) combine with proteins to form lipoproteins, which then transport cholesterol through the watery blood system.

Low-density lipoprotein (LDL) and high-density lipoprotein (HDL) are the two main types of lipoproteins; they differ markedly from one another in their ratio of cholesterol and triglycerides to protein, and thus, in their effect on blood levels of cholesterol.

LDL cholesterol: LDLs carry a great deal of cholesterol, because they help transport it from the liver to the rest of the body. Too much LDL cholesterol circulating in the blood can cause buildup on the inner walls of the arteries that feed the heart and brain. Over time, LDL cholesterol can contribute to the formation of plaque - a thick, hard deposit that clogs arteries, resulting in atherosclerosis. As arteries narrow, the oxygen supply to the heart is gradually compromised, and the risk for a heart attack grows.

HDL cholesterol: HDLs carry relatively little cholesterol - they actually circulate in the bloodstream, helping remove excess cholesterol from blood and tissues. Specifically, evidence suggests that HDLs tend to carry cholesterol away from the arteries and back to the liver, where it is then eliminated from the body; and that HDLs also remove excess cholesterol from plaque in the arteries, resulting in a slower potential buildup of plaque.

Triglycerides transport and store fat in the body. It's clear that high triglyceride levels aren't good for the body, and can be particularly problematic when combined with excess levels of LDL cholesterol. People with high triglycerides often have high total cholesterol, high LDL cholesterol, and low HDL cholesterol. And some lipoproteins are rich in triglycerides that also contain cholesterol.

The National Cholesterol Education Program, developed by the National Heart, Lung and Blood Institute of the National Institutes of Health, has set the "safe" total cholesterol level at 200 mg/dL. A score of 200 or higher signifies increased risk for developing heart disease; over 240 puts the patient in the high-risk category.

An LDL cholesterol level of less than 130 mg/dL is acceptable for most people; less than 100 mg/dL is ideal. The desirable level of LDL cholesterol depends on whether an individual has risk factors for coronary artery disease, or a pre-existing health condition caused by atherosclerosis or diabetes.

The AHA and the American Diabetes Association currently recommend HDL levels of at least 40 mg/dL for men and at least 50 mg/dL for women. A blood level of 60 mg/dL or above is ideal.

The HDL:LDL ratio is crucial - perhaps more so than the total cholesterol score. For example, a patient with a total cholesterol score of less than 200 mg/dL could still be at risk for developing cholesterol-related atherosclerosis - if his or her LDL level constitutes a large percentage of that score. By comparison, a patient whose total cholesterol is higher than 200 mg/dL may actually be at less risk, if his or her HDL score is high. The ideal ratio of total cholesterol to HDL cholesterol is 3.5:1.

The Food Factor

The Coronary Primary Prevention Trial (1984) demonstrated that reducing total and LDL cholesterol levels significantly reduced the incidence of CHD; more recent investigations have affirmed this association. Dietary habits play a major role in determining your total blood cholesterol level, as well as the relative distribution of HDL and LDL cholesterol. Consumption of foods high in saturated fat and LDL cholesterol are a major reason for out-of-control cholesterol levels and rising heart attack rates in the United States.

All foods that contain fat have different distributions of saturated and unsaturated fats. Saturated fat is found primarily in foods that come from animals - red meat (particularly fatty cuts), poultry with the skin on, whole-milk dairy products (whole milk, butter, cheese, ice cream), and tropical oils (coconut, palm kernel, etc.). Consumption of saturated fat increases LDL and total cholesterol in the bloodstream.

On the other hand, unsaturated fats do just the opposite: They increase HDL cholesterol and reduce LDL cholesterol and triglycerides. Good sources of monounsaturated fat are canola, peanut and olive oil; olives; avocados; and most nuts. Polyunsaturated fat can be found in corn, soybean, safflower, and cottonseed oils, as well as in fish. And let's not forget omega-3 fatty acids, a type of polyunsaturated fat. Evidence suggests omega-3s, good sources of which are fatty fish, such as mackerel, salmon, sardines, or swordfish, may help prevent heart disease. That's one reason why the American Heart Association currently recommends that everyone eat at least two servings of fish on a weekly basis.

Trans fats are liquid vegetable oils that are transformed via hydrogenation into solids at room temperature. This chemical process transforms healthy vegetable oils into unhealthy fats that have been shown to raise LDL cholesterol.

In today's world of processed foods, more and more non-animal products contain hydrogenated fats/oils, a source of trans fats - which actually cause your body to make more cholesterol. Foods that contain trans fats include margarines, vegetable shortening, partially hydrogenated vegetable oil, countless fast foods (especially French fries), and most commercial baked goods (crackers, donuts, potato chips, etc.).

The good news, if there is any, regarding trans fats is that as of 2006, the Food and Drug Administration is requiring that food manufacturers list amounts of trans fats on the nutrition information labels of products.

The Egg "Controversy"

The egg is perhaps the ultimate cholesterol question mark. On the one hand, eggs are a great source of important nutrients, including vitamin D, vitamin B12, riboflavin and folate, that may help reduce the risk of heart disease. They also provide high levels of protein, iron and phosphorus.

However, since the 1960s, when the connection between cholesterol and heart disease first became a public health concern, it was recommended that egg consumption be restricted to only one egg per week. Why? Because one large egg contains a whopping 213 milligrams of dietary cholesterol. (The American Heart Association recommends limiting dietary cholesterol to 300 mg per day.)

But studies conducted at Harvard University found that people who ate one egg per day were actually no more likely to develop heart disease or suffer a stroke than people who ate one egg per week or less. The egg yolk contains all the cholesterol (and fat), so limiting consumption of egg yolks (to no more than four per week, according to the AHA's current recommendation), and products that contain egg yolks, may be an important aspect of managing cholesterol.

The Bottom Line

Moderation is probably the best message to share with your patients, whether it's eggs or any other food that can affect cholesterol. Helping your patients find a healthy balance of diet, exercise, weight management and stress reduction are vital steps in winning the battle against high cholesterol.

Arteriosclerosis Image03


Resources

  1. Cholesterol. The American Heart Association (www.americanheart.org).
  2. Diseases and Conditions: Cholesterol. www.intelihealth.com.
  3. The National Cholesterol Education Program. Information available online at www.nhlbi.nih.gov.
  4. Fats & Cholesterol. Harvard School of Public Health. www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/fats.html.
  5. The many benefits of boosting HDL. The John Hopkins Medical Newsletter, June 2005.
  6. High Cholesterol. In: Baltch JF, Baltch PA. Prescription for Nutritional Healing, 2nd edition. Avery Publishing Group: Garden City, New York, 1997.
  7. Cholesterol in Your Body. North Central Regional Extension Publication 332 - U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C.
  8. Bird, Patrick J. Eggs and Cholesterol. University of Florida College of Health and Human Performance.
Nutritional Wellness News Update: