Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Ginger

by Bea Heller, DC, MS, QME

The purpose of this article is to provide the practioner with information that can be easily explained to the patient, and will be easy for patients to use in their own healing.

Ginger is easy for patients to find and use at home. Fresh ginger root is available in most grocery stores. It can also be found powdered and dried in health food stores and herb shops, and in the spice rack of most homes. This herb is used in ginger beer, ginger ale, ginger candy, and candied ginger.

 • Pharmaceutical Name: zingerberis officinale rosc. Chinese Pinyin: sheng jiang = fresh ginger, gan jiang = dry ginger;1 Indian = vishwahesaj, Arabic = zanjabil, gunzabeel.
 • Fresh ginger (rhizoma zingiberis recens, sheng jiang), in Traditional Chinese Medicine (TCM), is classified in the warm, acrid and release the exterior category. It is said to enter the Lung, Spleen and Stomach channels.
 • Its actions and indications are: Release the exterior and disperse cold. This would be for exterior wind-cold patterns and acute wind-cold cough and chronic lung disorders with phlegm.
 • Ginger warms the middle burner (Stomach and Spleen). This would include a cold sensation of the stomach, and vomiting disorders.
 • It improves the immune system, especially for people who suffer from frequent colds and flu, who have sweating.2
 • Ginger reduces the toxicity of other herbs and overdoses from other herbs, particularly radix lateralis aconiti carmichaeli praparata (fu zi) or rhizoma pinelliae ternatae (ban xia). If numbness and swelling of the tongue or throat occur, drink fresh ginger decoction of 3-10 grams. Maximum dosage is 30 grams. It works well for seafood poisoning associated with shrimp and crabs.

Do not use with patients who have spontaneous sweating, especially yin deficiency/night sweating or in cases of chi deficiency. Fresh ginger is warm in nature, so do not use it on a long-term basis, as this may cause further heat accumulation in the body.

Pharmacological Effects

Ginger stimulates the stomach mucous membranes and increases stomach acid secretion and intestinal mobility. Do not use fresh ginger if a peptic ulcer is present (this may be felt as a heat sensation in the stomach).

Ginger increases heart rate, respiration rate and blood pressure. Use with caution in people with high blood pressure, rapid heartbeat and fast breathing rate. Chewing on fresh ginger in one study elevated systolic blood pressure on average by 11.2 mm Hg. and diastolic pressure by 14 mm Hg. This may be used for patients with occasional low blood pressure.3

Clinical Studies and Research

A fresh ginger slice on acupuncture point neiguan (PC 6) relieved nausea and vomiting in 10 patients. Motion sickness may also be relieved by placing the ginger on the right for women, and on the left for men.

Zingerberis Officinale Rosc Image02

Severe vomiting and nausea associated with chemotherapy and radiation treatments were reduced with a simple tea decoction,4 made by adding 1 tablespoon of grated fresh ginger into 1 cup of boiling water. Steep for 10 to 15 minutes and strain. Do not keep boiling the tea. Add 1 teaspoon honey to sweeten. Patients new to the ginger taste may feel more comfortable with a weaker brew.

Vitiligo was successfully treated when the affected skin was rubbed three to four times daily for two to three months.

Sheng Jiang Image03

Burns, with or without blisters, were effectively treated by rubbing a cotton ball soaked with fresh ginger juice in a study of 400-500 patients. Use caution, as some burns may be too deep and require medical care.5

Reduction of edema and the promotion of urination can be done with the use of the peel of the fresh ginger root.6

Gan Jiang = Rhizoma Zingiberis Officinalis = Dry Ginger

This herb is considered acrid and hot, and is used for warming the interior of the body. (Sheng jiang is acrid and warm and used to dispel exterior wind cold, such as the early stages of a head cold).7 Dry ginger is said to enter the Heart, Lung, Spleen and Stomach channels.

Therapeutic actions include treating coldness and pain in the epigastric and abdominal areas and nausea, vomiting and diarrhea. This could be from ingesting very cold fluids or foods, or from the internal deficiency of yang of the spleen. This herb can also be used for continuous diarrhea due to spleen and kidney yang deficiency.

Gan Jiang Image04

Gan jiang can be used to help restore yang in the body, along with other herbs. This can relieve cough and shortness of breath and dissolve phlegm in the lungs, decrease wheezing, decrease fluid in the lungs.

Bleeding characterized by dark blood (related to stasis - lack of motion - yang deficiency - coldness) and thin consistency may be relieved. These patients may have excessive menstrual bleeding, cold extremities, pale tongue, and a thready pulse. They may have other excessive bleeding and generally feel cold.

Cautions and Contraindications

Be very careful with pregnant women. This herb has been associated with an abortive effect. Ginger seems like a harmless spice that works well for nausea and vomiting, making this herb tempting for women with morning sickness. Natural and herbal does not mean safe in all conditions for all people all of the time.8

Dry ginger has a protective effect by stimulating the stomach mucous membranes and increasing stomach acid secretion and intestinal mobility. This herb stimulates the central sympathetic nervous system, cardiovascular system and respiratory system.9 (Author's note ­ Be careful when suggesting this herb for people with high blood pressure and rapid heart rate, and some types of insomnia.)

Simple Ginger Herbal Recipes

 • Ginger compress: External application can be safe and effective for cramps, nausea and pain. Steep 2 tablespoons of ginger root or powder in 2 cups of boiled water for 15-20 minutes. Keep the decoction covered until ready to use. This keeps the aromatic oils from evaporating. Dip a clean cloth into the tonic and squeeze out the excess liquid. Apply warm to the abdomen. Reapply every 15 minutes. This tonic will bring on menses.10
 • Ginger lemonade: Boil 1 cup of sugar in 2 cups of water for 1 minute. Cool, then add 1/2 cup lemon or lime juice, 1 tablespoon ginger juice and 2 cups of cold water. Garnish with candied ginger. Serve over ice. Abates nausea and stimulates bile flow.11
 • Aromatherapy for arthritis: Dilute 5 drops of ginger in 1 ounce of carrier oil and apply locally, or combine 3 drops each of peppermint and sage with 1 drop of ginger in 1 ounce of carrier oil.12
 • Nausea tonic: Steep 1 tablespoon lemon grass, 1/4 inch fresh or 1/8 teaspoon powdered ginger root, 1 teaspoon chamomile flowers on 2 cups of boiled water for 15 minutes. Strain and sip 1/2 cup per day.13
 • Energy tonic: Simmer the following in 2 cups of water for 1 hour: 1 American ginseng root (panax quinquefolium), 1 teaspoon fenugreek seeds (trigonella foenumgraecum) and 1/4 inch slice of ginger root. Strain and drink 1/2 cup in the morning or afternoon. Do not use in inflammatory disease, for women on estrogen blockers, or for people with hypertension.14
 • For facial neuralgia: Make a plaster of ginger and whisky and apply.15
 • For premenstrual syndrome: One week prior to onset of menstruation, make a tea from ginger, green onions, fennel, black pepper and orange peel. Boil for 10 minutes. Drink three times daily.16

I recommend keeping all decoctions covered in the refrigerator. Warm to room temperature before consuming. Most teas are more effective between meals or on an empty stomach.

Also, some patients may be taking drugs that may interfere with your herbal choices. Check my Web site (http://BeaHellerDC.com) for lists of herb-drug interactions.


References

 1. Benksy D, Gamble A. Chinese Herbal Medicine Materia Medica, 1993, pg 36.
 2. Ibid, pg 52.
 3. Ibid, pg 37.
 4. Chen J, Chen T. Chinese Medical Herbology and Pharmacology, 2004, pg 45-46.
 5. Ibid, pp. 45-46.
 6. Benksy D, Gamble A. Chinese Herbal Medicine Materia Medica, 1993, pg 38.
 7. Chen J, Chen T. Chinese Medical Herbology and Pharmacology, 2004, pg 45-46.
 8. Ibid, pg 451.
 9. Ibid, pg 451. Also: Benksy D, Gamble A. Chinese Herbal Medicine Materia Medica, 1993, pg 301.
 10. Griffen J. Mother Nature's Herbal, 1997, pg 150.
 11. Ibid, pg 191.
 12. Ibid, pg 310.
 13. Ibid, pg 149.
 14. Ibid, pg 137.
 15. Ibid, pg 128.
 16. Ni M, McNease C. The Tao of Nutrition, 1989, pg 152.
Nutritional Wellness News Update: