Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (n zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Healthy Mother, Healthy Child

Essential Nutrition During Pregnancy

Ah, the joys of pregnancy! For most women, finding out they've become pregnant is a wondrous occasion. However, that joy can be tempered by the myriad questions that arise soon thereafter.

Do I know a good obstetrician? Are all of the associated medical costs covered by insurance? How much time will I need to take off from work? These and countless other questions abound.

As a wellness practitioner, here's a common question you may be asked by your pregnant patients: What can I do nutritionally to ensure my health and the health of my child? It's an important question; after all, she really will be eating for two for nine months, and the choices she makes during pregnancy have potential repercussions that could last far into the future. To that end, it's essential that you recommend a diet that provides her with ample amounts of the proper nutrients. So, here are a few of the most important nutritional considerations to pass on to those expectant mothers (and fathers): During pregnancy, a women's appetite may increase dramatically. This increase usually occurs for two reasons: First, as a fetus develops inside the womb, it draws considerable amounts of vitamins, minerals and other nutrients from the mother's body for nourishment. A baby's greatest nutritional needs occur between the 20th and 30th weeks of pregnancy. Second, a woman's body is engaged in an equally important task during pregnancy: establishing a supply of milk to feed her child in the weeks and months after birth. Proper nutrition is important in this regard, in that it will improve the quality of a woman's breast milk. It also affects the ability of a woman's body to rebound and return to normal after giving birth. Combined, these factors make it even more important that expectant mothers consume the right foods and in the proper amounts.

Essential Nutrients of Pregnancy

Adequate intake of vitamins and minerals, from food sources and/or in supplement form, is integral to a safe, healthy pregnancy. Consumption of various nutrients should be monitored regularly to ensure that an expectant mother is meeting the nutritional needs of herself and her child; three of the most important to consider are folic acid, iron and calcium.


The amino acids in protein are integral building blocks for many of the body's tissues. Protein intake is especially important during a woman's second and third trimesters.

Folic acid, a B vitamin, has been shown to prevent up to 70 percent of all neural tube defects birth defects of the brain and spine. Precisely why it prevents these defects remains unclear, but that's not the point; research indicates it can significantly decrease the risk of spina bifida (incomplete closure of the spinal column, leading to fluid on the brain and other symptoms) and anencephaly (congenital absence of the brain and cranial vault). It also helps keep the child from developing certain types of heart defects or a cleft palate.

The March of Dimes, the Centers for Disease Control, and the Institute of Medicine recommend that all women consume at least 400 micrograms of folic acid a day, and that pregnant women consume at least 600 micrograms. Fortunately, folic acid is found in abundance in a variety of fruits and vegetables. Among the best sources of folic acid are Romaine lettuce, spinach, asparagus, beans, and sunflower seeds. These days, folic acid also is added to most breakfast cereals, pastas, breads, and fruit juices.

Iron is a vital nutrient used in the formation of hemoglobin, the substance in red blood cells that helps carry oxygen throughout the body. In fact, a woman's overall blood supply typically increases by 30 percent to 35 percent during pregnancy usually between the 12th and 20th weeks. The placenta also absorbs iron for the fetus, which helps to build muscles, blood supply, and other tissues. The current recommended daily allowance for iron is between 15 and 18 milligrams. The National Institutes of Health recommends that during pregnancy, dietary intake of iron be increased to 27 milligrams per day. If iron intake does not meet increased requirements, iron deficiency anemia can result. Iron deficiency anemia in pregnancy is responsible for significant morbidity, such as premature deliveries and giving birth to infants with low birth weight.

Fortunately, pregnant women can consume a variety of foods to increase their overall iron levels. Among the best sources are beef, spinach, some types of shellfish (such as clams and oysters),* turkey, and chicken. Many cereals also are fortified with iron. [*See cautionary note on fish consumption later in this article.]

Calcium is necessary to build strong, durable bones and teeth. It also assists in the ability of blood to clot normally, aids in the proper functioning of nerves and muscle fibers, and helps the heart to beat normally. As such, it is critical that women consume adequate amounts of calcium during pregnancy. Low levels can diminish a woman's bone strength (along with that of her developing child), and can increase a woman's chance of developing osteoporosis later in life.

The recommended daily allowance for calcium for pregnant women varies according to age. For pregnant women under age 24, the RDA for calcium is 1,300 milligrams. For women over age 24, the RDA is slightly lower (1,000 milligrams).

Dairy products are considered the best dietary sources of calcium. For women who are lactose intolerant, calcium can also be derived from non-dairy sources such as tofu, sardines, and broccoli. Calcium supplements are available at most health food stores and supermarkets.

The Importance of Protein

Also crucial to a healthy pregnancy is adequate protein consumption. The amino acids in protein are integral building blocks for many of the body's tissues. Protein intake is especially important during a woman's second and third trimesters, when the fetal growth rate increases.

The recommended daily allowance for protein varies according to age. In women over age 25, the RDA is between 45 and 50 grams. During pregnancy, the RDA increases to 70 grams per day. Recommended sources of protein include beef, chicken, fish, eggs, milk, cheese, tofu, and yogurt.

Water, Water Everywhere

Water often is overlooked as an essential ingredient during pregnancy but it shouldn't be. Water helps prevent bladder infections, which are a common occurrence among pregnant women. It also helps to relieve constipation and reduce the incidence of hemorrhoids and, of course, it helps keep the body hydrated. In fact, in some women, dehydration can actually cause contractions during the third trimester of pregnancy, which could trigger preterm labor.

Pregnant women should consume between eight and 10 glasses of water or other fluids per day. If possible, they should avoid fluids that contain caffeine or artificial coloring. In fact, caffeinated beverages should not be considered as fluid intake because of their diuretic properties.

Where's the Fiber?

Constipation is a frequent problem during pregnancy. As such, it is recommended that expectant mothers consume higher amounts of fiber per day to improve digestion. Many doctors will recommend between 20 and 30 grams of fiber per day from dietary sources such as fresh fruits and vegetables, and whole-grain breads and cereals. Fiber tablets and mixes also are available, but these should be taken only after consulting with a health care provider first.

Prenatal Vitamins: What to Look For

Most women are encouraged to take prenatal vitamins to improve their health and the health of their child. These specially formulated multivitamin supplements help compensate for any nutritional deficiencies that may occur during pregnancy.

According to the Cleveland Clinic Foundation, pregnant women should take a prenatal vitamin that contains the following:

 • 4,000-4,500 IU of vitamin A
 • 800-1,000 micrograms of folic acid
 • 400 IU of vitamin D
 • 200-300 mg of calcium
 • 70 mg of vitamin C
 • 1.5 mg of thiamine
 • 1.6 mg of riboflavin
 • 2.6 mg of pyridoxine
 • 17 mg of niacinamide
 • 2.2 micrograms of vitamin B12
 • 10 mg of vitamin E
 • 15 mg of zinc
 • 30 mg of iron

Recommend Moderation

While pregnant women should consume certain foods/nutrients more frequently and in greater amounts, several other foods should be consumed in moderation (or avoided altogether):

Cheeses. Not all cheese is bad; in fact, cheese made from pasteurized milk is an excellent source of calcium. However, women should not eat unpasteurized soft cheeses (or any other unpasterurized dairy products) during pregnancy. Unpasteurized items may contain an organism called listeria, which may cause flu-like symptoms, premature delivery, or, in severe cases, miscarriage. Imported soft cheeses, such as Brie, Camembert, and Queso Fresco, are not subject to the same pasteurization processes as in the United States, and may be particularly problematic. Listeria also may be present in some unpasteurized semisoft cheeses, such as Gorgonzola, Havarti, and Muenster.

Meat Products. As with unpasteurized dairy products, hot dogs, luncheon meats and some deli meats also may cause listeriosis. These products should not be consumed during pregnancy unless they are well-cooked or reheated to the point that they are steaming hot. In addition, refrigerated pat and meat spreads should be avoided.

Coffee. Some studies suggest that consuming large amounts of caffeine during pregnancy may lead to low birth weight; other studies link high coffee intake to problems such as attention deficit hyperactivity disorder.

Fish. Fish and shellfish are an important part of any diet; they are rich in protein and omega-3 fatty acids, and low in saturated fat. However, in March 2004, the Food and Drug Administration and the Environmental Protection Agency issued a series of guidelines regarding the consumption of fish during pregnancy. The guidelines recommend that women who are pregnant, nursing, or considering having children, eat no more than two servings (totaling 12 ounces) of fish per week, in order to protect developing babies from receiving high levels of mercury. In particular, the guidelines recommend that shark, swordfish, king mackerel, golden snapper and white snapper (also known as tilefish) be avoided, and that pregnant women consume lower amounts of albacore tuna (rather than canned light tuna) and other types of fish with lower mercury levels.

Alcohol and Tobacco. Because no safe level of alcohol consumption during pregnancy has been established, women should avoid alcohol altogether during pregnancy and absolutely during the first trimester of pregnancy, while a considerable portion of a baby's nervous system is being formed. Smoking during pregnancy carries a wide range of potential adverse affects, ranging from premature birth and low birth weight to other, more insidious conditions.


Resources

Nutritional Wellness News Update: