Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Dietary, Nutritional and Botanical Interventions to Reduce Pain and Inflammation

by Alex Vasquez, DC, ND

Generally speaking, the allopathic/pharmaceutical paradigm of anti-inflammatory intervention is forced to be ineffective and dangerous by the very nature of the pharmaceutical agents that are relied upon.

Since the vast majority of drugs are single molecules that intervene at a specific part of a complex inflammatory phenomena, the end result often is similar to throwing a monkey wrench into a machine that is malfunctioning – a single aspect of inflammation might be stopped, but the system continues to malfunction and might become even more imbalanced as a result of the so-called "intervention."

Of course, the most recent – and most tragic – example of this iatrogenesis is the recent Cox-2-inhibitor (coxib) and Vioxx catastrophe, which injured or killed more than 139,000 Americans.1 Any student of nutritional biochemistry could have anticipated the problems years before these drugs caused their first deaths and injuries.2 Indeed, the alarms were sounded within the first few years after the first coxibs were unleashed onto the "health care" market,3 but these alarms were ignored in favor of the most aggressive and successful drug-marketing campaign that the world had ever seen – one that made celecoxib/Celebrex the most successful drug launch in U.S. history, with more than 7.4 million prescriptions written within its first six months.4 The obvious problem with these drugs is that by targeting the Cox-2 enzyme, they block formation of prostacyclin, long considered "the good prostaglandin" due to its vasodilatory and antithrombotic actions, which are cardioprotective. Furthermore, any inhibition of cyclooxygenase tends to shunt arachidonic acid into the formation of leukotrienes, which promote painless inflammation and the acceleration of cardiovascular disease.5

The failure of the coxibs exemplifies a major failure of the drug paradigm; namely that excessive focus on the inhibition of isolated pathways creates additional imbalance due to its failure to appreciate the multifaceted and interconnected nature of physiologic systems and biochemical pathways. On the contrary, our holistic perspective holds that inflammation is most effectively treated by focusing not on isolated pathways per se, but on the patient's overall health. Using an effective'overall approach allows specific pathways to be nutritionally supported and modulated, rather than pharmacologically inhibited. In other words, whereas anti-inflammatory drugs are specific and inhibitory of normal function, the natural approach is more general and supportive of optimal function.

How can clinicians orchestrate a practical nutritional wellness protocol that specifically alleviates pain and inflammation? If you've read the first two articles of this series ("A Five-Part Nutritional Wellness Protocol That Produces Consistently Positive Results," Sept. 2005, and "Implementing the Five-Part Nutritional Wellness Protocol for the Treatment of Various Health Problems," Nov. '05), then you already know how to implement my five-part nutritional wellness protocol, and you already have a sense for how powerful these basic interventions can be. In essence, we start by getting the pro-inflammatory junk out of the diet, because we realize that high-fat and high-carb meals are pro-inflammatory.

Once we've created some space for healthy foods, we encourage consumption of anti-inflammatory foods such as low-carb, phytonutrient-rich fruits, vegetables, nuts, seeds and berries. We correct general vitamin and mineral insufficiencies with a multivitamin and multi-mineral supplement (which provides an anti-inflammatory benefit6), and we ensure that the daily vitamin D requirement of 3,000-5,000 IU is met by ensuring daily full-body sun exposure or by using a supplement that provides the appropriate amount.7 We replace the health-promoting fatty acids that are missing from the American diet by supplementing with ALA, GLA, EPA and DHA, and we recommend probiotics to counteract the barrage of antibiotics that most patients have had to endure during the course of their viral infections, allergies, and other non-bacterial ailments. Weight loss and the attainment of optimal weight are the natural results of proper diet and frequent exercise; adipose tissue is inherently pro-inflammatory,8 and its "replacement" by lean muscle tissue (which is anti-inflammatory9) helps shift the balance away from inflammation and toward homeostasis and healing. Up to this point, we merely have turned off the gas lines that were fueling the inflammatory fire; we have not yet done anything specifically anti-inflammatory per se. By the time we've re-established the foundation for health, a large percentage of patients already are healed of their primary ailments, and inflammation and pain might be reduced significantly. 10

For patients who need additional anti-inflammatory interventions and relief from pain, now we can begin the implementation of treatment, which is customized to the needs of the patient. For osteoarthritis, we can use the tried-and-true glucosamine and purified chondroitin sulfates (note that purified chondroitin sulfate is cardioprotective11), and now that a study has finally been published on the use of MSM12 we can be confident that it works, even though we've been using it successfully for years! For pain associated with inflammation and edema (i.e., recent injury), proteolytic and pancreatic enzymes work well and work quickly.13 If we are only treating pain (rather than that which is marked by significant inflammation) we can use a combination of analgesic botanicals, namely devil's claw (Harpagophytum procumbens),14 Willow bark (Salix spp)15 and Boswellia serrata.16 If inflammation predominates over pain, then we might choose to temporarily inhibit NF-kappaB with nutrients and botanicals such as curcumin17 (requires piperine for absorption in humans18), lipoic acid,19 green tea,20 rosemary,21 propolis22 and resveratrol.23,24

Somewhere along the way, when pain and inflammation particularly are severe or recalcitrant, we need to consider that the inflammation might be being triggered by an occult or "silent" infection,25, 26 and so we will need to assess and treat the various foci of dysbiosis.27 Antimicrobial interventions can include time-released oregano,28,29 berberine,30 artemisinin31,32 hyperforin33 myrrh (Commiphora molmol),34 bismuth,35 peppermint, uva ursi,36 thyme,37 clove,38 anise,39 buchu,40 caprylic acid, dill,41 Brucea javanica,42 and Acacia catechu.43 The attainment of anti-rheumatic benefits via the use of antimicrobial treatments, immunosupportive interventions (rather than immuno-suppressive drugs), xenobiotic detoxification, and the correction of hormonal imbalances is the leading edge of anti-inflammatory treatments for autoimmune diseases and other disorders characterized by severe "idiopathic" inflammation.44

Different health care professions are empowered and disabled by their respective paradigms, and the merits of each can be contrasted by the results they obtain. Here in America, drug-centered allopathic medicine, (which mislabels itself "traditional medicine" even though it has existed for only 60 of the 2.5 million years of human history) is the third or fourth leading cause of death, responsible for more than 1 million iatrogenic injuries and approximately 180,000 unnecessary deaths per year.45-47 The American medical system also is the most expensive and inefficient "health care" system in the world, and it burdens and bankrupts our families, businesses, and communities48-52 while drug companies enjoy record-breaking multi-billion dollar profits.53-55 Summarizing the situation in 2000, the Director of World Health Organization's Global Program on Evidence for Health Policy, Christopher Murray, MD, PhD,56 concluded, "Basically, you die earlier and spend more time disabled if you're an American rather than a member of most other advanced countries." In contrast, a lifestyle of healthy living that includes meditation, yoga, herbal dietary supplements, and a whole foods diet can reduce total medical expenses by 59% over four years and by 63% over 11 years compared to patients under "conventional" medical care; hospital admission rates are reduced 11.4-fold for cardiovascular disease, 3.3-fold for cancer, and 6.7-fold for mental health and substance abuse.57 The nationwide coverage of chiropractic might save our healthcare system as much as $61 billion per year58 and would reduce the number of deaths and injuries caused by medical and surgical treatments.59-61 Thankfully, as the chiropractic profession continues to increase its scope of practice, more and more Americans will be able to experience true health – without lifelong medicalization – with the use of proper diets, nutritional supplements, and treatments that focus on the cause of the problem, not merely the symptoms.


References
 1. Rita Rubin. Scientist says FDA system "broken." USA Today, Nov. 19, 2004. Click to view it online.
 2. Mukherjee D, Nissen SE, Topol EJ. Risk of cardiovascular events associated with selective COX-2 inhibitors. JAMA 2001;286(8):954-9.
 3. Topol EJ. Arthritis medicines and cardiovascular events – "house of coxibs." JAMA, Jan. 19, 2005;293(3):366-8.
 4. Monsanto, Pfizer celebrate Celebrex. St. Louis Business Journal, July 20, 1999. Click to view it online. Accessed on Jan. 5, 2006.
 5. Dwyer JH, Allayee H, Dwyer KM, et al. Arachidonate 5-lipoxygenase promoter genotype, dietary arachidonic acid, and atherosclerosis. N Engl J Med, Jan. 1, 2004;350(1):29-37.
 6. Timms PM, Mannan et al. Circulating MMP9, vitamin D and variation in the TIMP-1 response with VDR genotype: mechanisms for inflammatory damage in chronic disorders? QJM 2002;95:787-96.
 7. Vasquez A, Manso M, Cannell J. The clinical importance of vitamin D (cholecalciferol): a paradigm shift with implications for all healthcare providers. Alternative Therapies in Health and Medicine 2004;10:28-37. http://optimalhealthresearch.com/bionutrition.
 8. Fain JN, Madan AK, Hiler ML, et al. Comparison of the release of adipokines by adipose tissue, adipose tissue matrix, and adipocytes from visceral and subcutaneous abdominal adipose tissues of obese humans. Endocrinology May 2004;145(5):2273-82. Click to view it online.
 9. Petersen AM, Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. J Appl Physiol April 2005;98(4):1154-62.
 10. Vasquez A. Integrative Orthopedics: The Art of Creating Wellness While Effectively Managing Acute and Chronic Musculoskeletal Disorders. www.optimalhealthresearch.com.
 11. Morrison LM, Enrick N. Coronary heart disease: reduction of death rate by chondroitin sulfate A. Angiology May 1973;24(5):269-87.
 12. Kim LS, Axelrod LJ, Howard P, Buratovich N, Waters RF. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. Osteoarthritis Cartilage, Nov. 22, 2005.
 13. Vasquez A. Reducing pain and inflammation naturally – Part 3: – Improving overall health while safely and effectively treating musculoskeletal pain. Nutritional Perspectives 2005;28:34-38, 40-42. Available at Click to view it online.
 14. Chrubasik S, Junck H, Breitschwerdt H, Conradt C, Zappe H. Effectiveness of Harpagophytum extract WS 1531 in the treatment of exacerbation of low-back pain: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Eur J Anaesthesiol Feb. 1999;16(2):118-29.
 15. Chrubasik S, Eisenberg E, Balan E, et al. Treatment of low-back pain exacerbations with willow bark extract: a randomized double-blind study. Am J Med 2000;109:9-14.
 16. Kimmatkar N, Thawani V, Hingorani L, Khiyani R. Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee – a randomized double blind placebo controlled trial. Phytomedicine January 2003;10(1):3-7.
 17. Curcumin, EGCG and resveratrol have been shown to suppress activation of NF-kappa B; Surh YJ, Chun KS, Cha HH, et al. Molecular mechanisms underlying chemopreventive activities of anti-inflammatory phytochemicals: down-regulation of COX-2 and iNOS through suppression of NF-kappa B activation. Mutat Res, Sept. 1, 2001;480-481:243-68.
 18. Shoba G, Joy D, Joseph T, et al. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med May 1998;64(4):353-6.
 19. Lee HA, Hughes DA. Alpha-lipoic acid modulates NF-kappaB activity in human monocytic cells by direct interaction with DNA. Exp Gerontol, Jan-Mar 2002;37(2-3):401-10.
 20. Yang F, Oz HS, Barve S, et al. The green tea polyphenols epigallocatechin-3-gallate blocks nuclear factor-kappa B activation by inhibiting I kappa B kinase activity in the intestinal epithelial cell line IEC-6. Mol Pharmacol Sept. 2001;60(3):528-33.
 21. Lo AH, Liang YC, Lin-Shiau SY, Ho CT, Lin JK. Carnosol, an antioxidant in rosemary, suppresses inducible nitric oxide synthase through down-regulating nuclear factor-kappaB in mouse macrophages. Carcinogenesis 2002;23(6):983-91.
 22. Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) is an anti-inflammatory component of propolis (honeybee resin). CAPE is reportedly a specific inhibitor of nuclear factor-kappaB (NF-kappaB); Fitzpatrick LR, Wang J, Le T. Caffeic acid phenethyl ester, an inhibitor of nuclear factor-kappaB, attenuates bacterial peptidoglycan polysaccharide-induced colitis in rats. J Pharmacol Exp Ther, December 2001;299(3):915-20.
 23. Resveratrol's anticarcinogenic, anti-inflammatory, and growth-modulatory effects may thus be partially ascribed to the inhibition of activation of NF-kappaB and AP-1 and the associated kinases; Manna SK, Mukhopadhyay A, Aggarwal BB. Resveratrol suppresses TNF-induced activation of nuclear transcription factors NF-kappa B, activator protein-1, and apoptosis: potential role of reactive oxygen intermediates and lipid peroxidation. J Immunol, June 15, 2000;164(12):6509-19.
 24. Both resveratrol and quercetin inhibited NF-kappaB-, AP-1- and CREB-dependent transcription to a greater extent than the glucocorticosteroid, dexamethasone; Donnelly LE, Newton R, Kennedy GE, et al. Anti-inflammatory effects of resveratrol in lung epithelial cells: molecular mechanisms. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, June 4, 2004 [Epub ahead of print].
 25. "At the time of initial evaluation, 57 (69%) of the patients with oligoarthritis and 4/20 (20%) of the control subjects were carriers of clinically silent infections." Weyand CM, Goronzy JJ. Clinically silent infections in patients with oligoarthritis: results of a prospective study. Ann Rheum Dis February 1992;51(2):253-8.
 26. Fendler C, Laitko S, Sorensen H, et al. Frequency of triggering bacteria in patients with reactive arthritis and undifferentiated oligoarthritis and the relative importance of the tests used for diagnosis. Ann Rheum Dis April 2001;60(4):337-43. Click to view it online.
 27. Vasquez A. Reducing pain and inflammation naturally. Part 6: Nutritional and botanical treatments against "silent infections" and gastrointestinal dysbiosis, commonly overlooked causes of neuromusculoskeletal inflammation and chronic health problems. Nutritional Perspectives January 2006; in press. www.optimalhealthresearch.com/part6.
 28. Force M, Sparks WS, Ronzio RA. Inhibition of enteric parasites by emulsified oil of oregano in vivo. Phytother Res May 2000;14(3):213-4.
 29. Stiles JC, Sparks W, Ronzio RA. The inhibition of Candida albicans by oregano. J Applied Nutr 1995;47:96-102.
 30. Berberine. Altern Med Rev April 2000;5(2):175-7.
 31. Dien TK, de Vries PJ, Khanh NX, et al. Effect of food intake on pharmacokinetics of oral artemisinin in healthy Vietnamese subjects. Antimicrob Agents Chemother May 1997;41(5):1069-72.
 32. Giao PT, Binh TQ, Kager PA, et al. Artemisinin for treatment of uncomplicated falciparum malaria: is there a place for monotherapy? Am J Trop Med Hyg December 2001;65(6):690-5.
 33. Schempp CM, Pelz K, Wittmer A, et al. Antibacterial activity of hyperforin from St John's wort, against multiresistant Staphylococcus aureus and gram-positive bacteria. Lancet, June 19, 1999;353(9170):2129.
 34. Abo-Madyan AA, Morsy TA, Motawea SM. Efficacy of Myrrh in the treatment of schistosomiasis (haematobium and mansoni) in Ezbet El-Bakly, Tamyia Center, El-Fayoum Governorate, Egypt. J Egypt Soc Parasitol, August 2004;34(2):423-46.
 35. Veldhuyzen van Zanten SJ, Sherman PM, Hunt RH. Helicobacter pylori: new developments and treatments. CMAJ 1997;156(11):1565-74.
 36. Yarnell E. Botanical medicines for the urinary tract. World J Urol, November 2002;20(5):285-93.
 37. "...thyme essential oil showed the greatest inhibition against A. hydrophila." Fabio A, Corona A, Forte E, Quaglio P. Inhibitory activity of spices and essential oils on psychrotrophic bacteria. New Microbiol, January 2003;26(1):115-20.
 38. Chami N, Chami F, Bennis S, Trouillas J, Remmal A. Antifungal treatment with carvacrol and eugenol of oral candidiasis in immunosuppressed rats. Braz J Infect Dis, June 2004;8(3):217-26. www.scielo.br/pdf/bjid/v8n3/21619.pdf.
 39. "Anise oil was not particularly inhibitory to bacteria (inhibition zone, approximately 25 mm); however, anise oil was highly inhibitory to molds." Elgayyar M, Draughon FA, Golden DA, Mount JR. Antimicrobial activity of essential oils from plants against selected pathogenic and saprophytic microorganisms. J Food Prot, July 2001;64(7):1019-24.
 40. "Buchu preparations are now used as a diuretic and for a wide range of conditions including stomach aches, rheumatism, bladder and kidney infections and coughs and colds." Simpson D. Buchu – South Africa's amazing herbal remedy. Scott Med J December 1998;43(6):189-91.
 41. Jirovetz L, Buchbauer G, Stoyanova AS, et al. Composition, quality control, and antimicrobial activity of the essential oil of long-time stored dill (Anethum graveolens L.) seeds from Bulgaria. J Agric Food Chem, June 18, 2003;51(13):3854-7.
 42. Sawangjaroen N, Sawangjaroen K. The effects of extracts from anti-diarrheic Thai medicinal plants on the in vitro growth of the intestinal protozoa parasite: Blastocystis hominis. J Ethnopharmacol, April 8, 2005;98(1-2):67-72.
 43. Rani P, Khullar N. Antimicrobial evaluation of some medicinal plants for their anti-enteric potential against multi-drug resistant Salmonella typhi. Phytother Res, August 2004;18(8):670-3.
 44. Vasquez A. Integrative Rheumatology. Click to view it online.
 45. Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA 1998;279:1200-5.
 46. Holland EG, Degruy FV. Drug-induced disorders. Am Fam Physician 1997;56(7):1781-8, 1791-2.
 47. Starfield B. Is U.S. health really the best in the world? JAMA 2000;284(4):483-5.
 48. "Though the U.S. has slightly fewer doctors per capita than the typical developed nation, we have almost twice as many MRI machines and perform vastly more angioplasties. At least 31 percent of all the incremental income we'll earn between 1999 and 2010 will go to health care." Regnier P. Healthcare myth: We spend too much. Money Magazine. Oct. 13, 2003. Click to view it online. Accessed July 12, 2004.
 49. Reinhardt UE, Hussey PS, Anderson GF. U.S. health care spending in an international context. Health Aff (Millwood) 2004;23:10-25.
 50. Center for Studying Health System Change. Medical Debt a Problem for Almost 20 Million American Families: Many Face Tough Trade-offs Between Food, Shelter and Medical Care. News Release June 30, 2004. www.hschange.org/CONTENT/690/ Accessed January 4, 2005.
 51. Hopkins J. Health care tops taxes as small business cost drain. USA Today. Click to view it online. Accessed Jan. 4, 2005.
 52. A Large Majority of Medicare Beneficiaries Struggle With Low Incomes or Health Problems: Many Beneficiaries Face Financial Burdens Due To Medical Bills. The Commonwealth Fund. Click to view it online Accessed Jan. 4, 2005.
 53. Regnier P. Healthcare myth: We spend too much. Money Magazine, Oct 13, 2003. Click to view it online.Accessed Jan. 4, 2005.
 54. Connolly C. U.S. patients spend more but don't get more, study finds: Even in advantaged areas, Americans often receive inadequate health care. Washington Post, May 5, 2004; Page A15, Click to view it online Accessed July 28, 2004.
 55. Angell M. The Truth About the Drug Companies. Random House; August 2004.
 56. "Basically, you die earlier and spend more time disabled if you're an American rather than a member of most other advanced countries." Christopher Murray, MD, PhD, director of the World Health Organization's Global Program on Evidence for Health Policy Click to view it online Accessed July 12, 2004.
 57. Orme-Johnson DW, Herron RE. An innovative approach to reducing medical care utilization and expenditures. Am J Manag Care, January 1997;3(1):135-44.
 58. Legorreta AP, Metz RD, Nelson CF, et al. Comparative analysis of individuals with and without chiropractic coverage: patient characteristics, utilization, and costs. Arch Intern Med 2004;164:1985-92.
 59. Rosner AL. Evidence-based clinical guidelines for the management of acute low-back pain: response to the guidelines prepared for the Australian Medical Health and Research Council. J Manipulative Physiol Ther 2001;24(3):214-20.
 60. Dabbs V, Lauretti WJ. A risk assessment of cervical manipulation vs. NSAIDs for the treatment of neck pain. J Manipulative Physiol Ther 1995;18:530-6.
 61. Oliphant D. Safety of spinal manipulation in the treatment of lumbar disk herniations: a systematic review and risk assessment. J Manipulative Physiol Ther 2004;27:197-210.

Dr. Alex Vasquez began his professional studies at Texas Chiropractic College and later graduated from Western States Chiropractic College in 1996. He then attended the naturopathic medicine program at Bastyr University in Seattle. A complete biography of Dr. Vasquez and a printable version of this article are available online at www.nutritionalwellness.com/columnists/vasquez.

Nutritional Wellness News Update: