Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Turmeric

(Tuber curcumae or Curcuma longa)

By Bea Heller, DC, MS, QME

Description

Turmeric is a perennial plant with orange, oblong tubers two or three inches in length, and one inch in diameter, pointed or tapering at one end. When dried, it is made into a yellow powder with a bitter, slightly acrid, yet sweet taste. It is similar to ginger.

History

The use of turmeric as a coloring agent for food and fabric dates as far back as 600 B.C. Marco Polo, in 1280, mentioned turmeric in notes of his travels in China: “There is also a vegetable that has all the properties of true saffron, as well as the smell and the color, and yet it is not really saffron.” In medieval Europe, turmeric was known as “Indian saffron.” Since then, turmeric has been used as an inexpensive substitute for saffron.

In the early years of the 20th century, most allopathic medicines were based on herbs. Even as late as the 1940s, about half of all prescriptions still contained herbal ingredients. Turmeric has been mentioned in early writings of the world in many languages. The Unani practitioners, such as Hakeem Hashmi, have used it all over the world, as well as other systems of medicines. It was prescribed by Unani physicians as a drug to strengthen the stomach, and promoted as a tonic and blood purifier.

The genus name Curcuma is from an Arabic word “kurkum,” meaning “saffron,” in reference to the color of turmeric. The actual word “turmeric” is from Medieval Latin, terra merita, meaning “deserving earth.”

Uses

Turmeric is used topically and internally for pain related to trauma, and to hasten the healing of chronic sores. It is also used for chest, abdominal, flank or menstrual pain associated with heat patterns.

It is used for symptoms such as anxiety, agitation, seizures or mental derangement. It reduces jaundice associated with gallbladder disorders. Most herbal traditions use turmeric to “invigorate the blood.” In ancient times, turmeric was reserved for patients who were relatively weak.

 1. Intestinal disorders: Turmeric is a very effective intestinal antiseptic. The rhizome, its juice and dry powder, mixed in buttermilk or plain water, is highly beneficial in treating intestinal problems, especially chronic diarrhea. It also helps prevent flatulence.
 2. Worms: About 20 drops of the juice or raw turmeric, mixed with a pinch of salt, taken first thing in the morning daily, is considered an effective cure for expelling worms.

Laboratory tests have found that turmeric is antioxidant and antimutagenic, as it potentially helps prevent new cancers that are caused by chemotherapy or radiation used to treat existing cancers.
 1. Anemia: Turmeric is rich in iron and is valuable in anemia. A teaspoon of raw turmeric juice, mixed with honey, is taken every day in the treatment of this condition.
 2. Measles: Turmeric roots are dried in the sun and ground to a fine powder. This, mixed with a few drops of honey and the juice of a few bitter gourd leaves, can be taken by those suffering from measles.
 3. Asthma: Turmeric is an effective household remedy for bronchial asthma. A teaspoon of turmeric powder with a glass of milk twice or thrice daily is very effective. It acts best on an empty stomach. Taking one-fourth teaspoon of turmeric powder with three to four gulps of warm water acts as a preventive against asthma attacks.
 4. Cough and cold: Turmeric, with its antiseptic properties, is an effective remedy for chronic cough and throat irritation. Half a teaspoon of fresh turmeric powder, mixed in 30 ml of warm milk, is very effective for these conditions. To prepare this, milk is poured in a hot ladle with turmeric in it and boiled over a slow fire. In case of a running cold, smoke from burning turmeric can be inhaled; this increases the discharge from the nose and brings quick relief.
 5. Sprains: For treating a sprain or the swelling caused by sprains, turmeric paste mixed with lime and salt can be applied with beneficial results.
 6. Boils: An application of turmeric powder to boils speeds up the healing process. In case of fresh boils, a few dry roots of turmeric are roasted and the ashes dissolved in a cup of water, and the mixture is applied over the affected portion. These solutions enable the boils to ripen and burst.
 7. Skin disorders: Turmeric is very effective in the treatment of skin diseases like ringworm and scabies. In such cases, the juice of raw turmeric is externally applied to the affected parts. Simultaneously, turmeric juice mixed with honey should be taken orally.
 8. Pain in breasts: Applying turmeric paste, rubbed on stone, on the affected part, eliminates pain.
 9. Dental problems:
  • Rinsing the mouth with turmeric water (boil 5g of turmeric powder, two clove and two dried leaves of guava in 200g water) gives instant relief.
  • Massaging the aching teeth with roasted, ground turmeric eliminates pain and swelling. Clove oil works well, too.
  • Applying the powder of burnt turmeric piece and bishop’s weed seed on teeth and cleaning them makes the gums and teeth strong.

Dosage

Pediatric: While turmeric may be helpful for the treatment of inflammatory conditions in children, appropriate doses have not yet been established. Until more information is available, consider adjusting the recommended adult dose to account for the child’s weight. Most herbal dosages for adults are calculated on the basis of a 150 pound (70 kg) adult. Therefore, if the child weighs 50 pounds (20 to 25 kg), the appropriate dose of turmeric for this child would be one-third of the adult dosage.

Adult: The following are doses recommended for adults:

 • Cut root: 1,500 to 3,000 mg per day;
 • Dried, powdered root: 1,000 to 3,000 mg per day;
 • Standardized powder (curcumin): 400 to 600 mg, three times per day;
 • Fluid extract (1:1): 30 to 90 drops a day;
 • Tincture (1:2): 15 to 30 drops, four times per day.

How much is usually taken? Turmeric extracts standardized at 90 percent to 95 percent curcumin can be taken in the amount of 250-500 mg three times per day. A tincture, 0.5-1.5 ml three times per day, is sometimes recommended.

Summary

Laboratory tests have found that turmeric is antioxidant and antimutagenic, as it potentially helps prevent new cancers that are caused by chemotherapy or radiation used to treat existing cancers. Turmeric in the diet may prevent pain from arthritis, bursitis and tendonitis. A volatile oil in the spice is as effective in relieving pain, under laboratory conditions, as equal amounts of steroids.

The antioxidants in turmeric fight atherosclerosis by deactivating platelet-activating facto. This protein seals leaks in blood vessels by stimulating the growth of a protein “net” on which a cholesterol plaque can form. Curcumin in turmeric helps prevent hardening of the arteries in people who have diabetes, and also helps stop the loss of protein through the kidneys.

Turmeric may help relieve pain caused by carpal tunnel syndrome. If you use turmeric for carpal tunnel syndrome, do not take supplemental vitamin C.

In the laboratory, the antioxidants in turmeric kill cultures of cancer cells from the skin, bloodstream and ovaries. Curcumin may stop the action of a liver enzyme that activates environmental toxins into carcinogen forms, and may be especially useful in deactivating the carcinogens in cigarette smoke and chewing tobacco. Turmeric in the diet increases the production of enzymes that digest fats and sugars, and stop cholesterol from forming gallstones. Turmeric prevents the release of histamine in the stomach, quelling nervous stomach and counteracting food allergies. Turmeric fights gum inflammation by halting the action of a gene that creates irritant chemicals. With the irritation, bacteria cannot find a place to grow, and the absence of bacteria reduces both bad breath and gingivitis.

Cautions and Contraindications

Do not use turmeric if the patient has experienced excessive blood loss, and use with extreme caution during pregnancy. Since turmeric is included in ayurvedic formulas for birth control, women trying to become pregnant should limit their consumption of the herb. As is the case with so many herbs, turmeric should be used in moderation. Too much turmeric for too long can cause stomach distress. Excessive use of turmeric should also be avoided in people with congestive heart failure. The curcumin in turmeric activates a gene called p53. This gene deactivates cancer cells, but it also deactivates damaged cells in the heart.

When taken with herbs and supplements that increase the risk of bleeding, turmeric may increase that risk. Multiple cases of bleeding have been reported with the use of Ginkgo biloba, some cases with garlic and fewer cases with saw palmetto.

Based on animal studies, turmeric may interfere with the way the body processes certain herbs or supplements using the liver’s “cytochrome P450” enzyme system. As a result, the levels of other herbs or supplements may be too high in the blood. It may also alter the effects that other herbs or supplements possibly have on the P450 system, such as bloodroot, cat’s claw, chamomile, chaparral, chasteberry, damiana, Echinacea angustifolia, goldenseal, grapefruit juice, licorice, oregano, red clover, St. John’s wort, wild cherry and yucca.

Turmeric may lower blood levels of low-density lipoprotein (LDL, or “bad” cholesterol) and increase high-density lipoprotein (HDL, or “good” cholesterol). Thus, turmeric may increase the effects of cholesterol-lowering herbs or supplements such as fish oil, garlic, guggul or niacin. Based on animal data, turmeric may lower blood sugar. Check with your health care professional before starting turmeric if you are taking other herbs, supplements or medications for diabetes.


Resources

Dr. Bea Heller has been devoted to public service and health care since the age of 14, when she started volunteer work as a candy striper. She is the owner and clinical director of the Pain Control Center in Huntington Beach, Calif. A complete biography of Dr. Heller and a printable version of this article are available online at www.nutritionalwellness.com/columnists/heller.
Nutritional Wellness News Update: