Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Essential Detoxification

by Jon Barron

Detoxing is no longer practiced by only the healthy few. With today's increase in toxins, more patients are waking up to the realization that we need to rid the body of heavy metals, chemicals and parasites to prevent illness.

However, with options that include water fasts and colon cleanses, the hard part is figuring out which detox is right for you.

To begin, it is important to note that a general detox is usually done through fasting (either water or juice). In this type of detox, cells throughout the body are cleansed, but no particular organ or system is targeted. Combining a general detox with an organ/system-specific detox makes use of specific herbs/supplements or protocols to target specific areas of the body such as the liver, kidneys, and colon.

Water or Juice Fasting

General cleansing is usually done through a type of water or juice fast. The distilled water fast is probably the touchstone for all detoxing protocols used in alternative health. The principles behind it are simple. First, when you deprive your body of food, your body begins to consume itself to survive. Being geared to self-survival, your body chooses to consume damaged cells and toxic cells first, saving the healthiest for later. Second, it takes a tremendous amount of energy, and puts a tremendous strain on your body's organs, to process food. (Check your heart rate after eating a large meal and observe how exhausted you feel.) When you fast, your body diverts that energy to repair and rebuilding.

Refined, processed, low-fiber foods, animal fats, a lack of exercise, and ever-increasing levels of stress all contribute to our current gastro intestinal health crisis.

There are three levels of fasting worth considering. The pure water fast is the most powerful form of fasting, but also produces the most toxic side effects. The other downfall is that when you go too long without sufficient calories, your body slows down its metabolism to prevent starvation. Then when you begin to eat again, even normally, your body treats anything beyond the barest minimum as excess calories, causing your body to gain weight at an accelerated rate.

Some add honey and maple syrup with lemon, which helps balance out the blood sugar swings, reduce fatigue, and prevent headaches. Lemon is also antimicrobial and tends to kill bad bacteria in the intestinal tract and works as an alkalinizing agent, raising general body pH. However, juice fasting is preferrable since it provides basic nutrients while being so easy to digest that it offers 90 percent of the benefits of a water fast. Even better, add chlorella to a juice fast to further help detox and get protein in a form that requires almost no effort to digest. In other words, you still get all of the benefits of fasting, but can easily fast for that much longer.

Detoxing

Although general fasting definitely provides overall detoxing benefits, targeted detoxing takes advantage of certain herbs, nutraceuticals, or alternative health protocols to greatly accelerate the process – particularly in regard to specific body systems and/or organs. The combined fast with an organ-specific detox offers the most powerful cleansing program for overall health of the body. In my book, I discuss how to incorporate the positive aspects of all these programs into one major detox. For now, the specific detoxes include the colon, liver, gallbladder, kidneys and blood.

Colon Cleansing

The foundation of any health or healing program must begin with the intestinal tract. This is not necessarily because it is inherently more important than any other system or organ in the body, but because it's the area of the body upon which we focus our greatest abuse; and because it impacts virtually every other system in the body.

The colon is the main elimination channel of the body. It is the means by which we eliminate the toxic waste of the digestive process, including massive amounts of E. coli bacteria and parasite larvae. If that waste hangs around longer than necessary, its impact on the body is profound.

Our modern lifestyle has taken its toll on our digestive/elimination organs. Refined, processed, low-fiber foods, animal fats, a lack of exercise, and ever-increasing levels of stress all contribute to our current gastro-intestinal health crisis. Therefore, periodically (approximately every three months), you will need a strong purifier and intestinal vacuum to help remove more than 2,000 known drug residues.

Any program designed to clean, detoxify, and rebuild the colon needs to address everything from muscle movement to removing old fecal matter, poisons, heavy metals, parasites, chemicals, drug residues, radioactive material, Candida albicans and toxins off the walls of the colon and out of any bowel pockets. It also should promote the healing of the mucous membrane lining of the entire digestive tract, especially the herniated areas, increase the flow of bile and promote healthy intestinal flora. No one formula or magic pill can accomplish it all. What I recommend is a two-pronged approach:

 1. a colon correction formula
 2. a colon detoxifier

Colon Corrective

A good corrective formula provides both cleansing and healing to the entire gastrointestinal system. It stimulates peristalsis (the muscular movement of the colon). It halts putrefaction and disinfects, soothes and heals the mucous membrane lining of your entire digestive tract.

Entirely herbal, with no harsh, habit-forming chemicals, an effective activating formula also will help improve digestion, relieve gas and cramps, increase the flow of bile (which in turn cleans the gall bladder, bile ducts, and liver), destroy Candida albicans overgrowth and promote a healthy intestinal flora, destroy and expel intestinal parasites, and increase gastro-intestinal circulation. The herbs used in this formula are also antibacterial, antiviral and antifungal.

Look for a formula that contains all organic herbs, such as: cape aloe, senna, Cascara sagrada, barberry rootbark, ginger root, African bird pepper, fennel, and the great Tibetan intestinal health herb, Termianlia cherbula.

These herbs work as an intestinal detoxifier to loosen and draw out old fecal matter, waste and toxins. And they stimulate peristalsis. They also help halt putrefaction and disinfect, soothe and heal the mucous membrane lining of your entire digestive tract. In addition, they help improve digestion, relieve gas and cramps, increase the flow of bile (which in turn cleans the gall bladder, bile ducts, and liver), destroy Candida albicans overgrowth, and promote a healthy intestinal flora, destroy and expel intestinal parasites and increase gastro-intestinal circulation.

Colon Detoxifier

In contrast with an activator, a good detoxifier is cleansing and soothing. It is to be used periodically in conjunction with the activator. The detoxifier is a strong purifier and intestinal vacuum. It draws old fecal matter off the walls of your colon and out of any bowel pockets. It also works to draw out poisons, toxins, heavy metals such as mercury and lead, and even remove radioactive material, such as strontium 90. A good detoxifier also will remove more than 2,000 known drug residues.

Its natural mucilaginous properties will soften old, hardened fecal matter for easy removal and also make it an excellent remedy for any inflammation or irritation in the stomach and intestines. This formula is helpful in irritable bowel syndrome, diverticular disease and hemorrhoids. And on top of everything else, this formula will eliminate the effects of food poisoning or stomach flu in 20-40 minutes.

Look for a formula that contains all organic herbs, such as: apple pectin, montmorillonite clay, slippery elm inner bark, marshmallow root, fennel seed, activated willow charcoal, and psyllium seeds and husks. Pau d'arco also works well in the formula for its ability to help control Candida.

Liver/Gallbladder Cleansing

The liver detox is the centerpiece of any thorough detox and one of the most important in terms of achieving maximum health in today's environment. Next to the skin, the liver is the largest organ in the body and is involved in at least 200 separate functions. Generally speaking, the liver performs a vital role in regulating, synthesizing, storing, secreting, transforming, and breaking down many different substances in the body including the regulation of fats, removing bacteria and toxins from the blood, storing vitamins, metabolizing protein and managing cholesterol and hormones.

In fact, the liver is the main detoxifying organ of the body. It filters out dangerous drug residues and poisons from the blood and passes them out of the body – through the colon via the bile duct. Therefore, remember to never detox the liver until you clean out the colon, so that the toxic material will have a clean path out of the body.

The liver is so important to our well-being many healers maintain that most diseases cannot develop in the body (and that, in fact, no form of cell degeneration can occur) if the liver is functioning in an efficient, healthy manner. Conversely, an unhealthy liver is very likely at the root of most serious health problems.

More than 7 million people have less than half the kidney function of a healthy young adult; another 11.3 million have at least half of what's regarded as normal kidney function.

What Harms the Liver?

 • Too much protein in the diet. Protein metabolism is especially taxing on the liver since it is the liver that must metabolize complex proteins into simple compounds.
 • Too many simple carbohydrates in the diet. The body converts excess simple carbohydrates into triglycerides, which are then stored in the liver as fat, preventing the liver to perform its full range of normal functions.
 • Overeating and too much enzyme deficient food. This stresses the liver.
 • Drug residues. Virtually all of the drugs that we take (medicinal, recreational, chemotherapy, whatever) are processed, purified and refined in the liver.
 • Alcohol causes inflammation of the liver's tissue. Once the liver is inflamed, it can no longer filter or regenerate itself, which causes it to plug up with fat and harden (cirrhosis of the liver).
 • Toxins, heavy metals, and pesticides. Everything we breathe, eat and absorb through our skin is purified and refined in the liver.
 • Lack of exercise forces the liver to do the elimination work that should be done by the lungs and the skin.
 • And of course, there's always liver disease such as chronic hepatitis C.

Fortunately, your liver has an astounding ability to regenerate itself – if you give it a chance. Giving it a chance means two things:

 1. Proper diet. You need to eliminate (or at least cut back) the liver stressors in your diet. The sicker you are, the more cleaned up your diet needs to be. If you're suffering from serious liver problems, a raw juice diet may be required to give your liver time to regenerate.
 2. Several times a year, you need to do an herbal detox/flush of your liver.

By cleansing the liver, we're talking about inducing the liver to purge all of the fats, old cholesterol deposits, gallstones, poisons, drug residues, and toxic waste stored therein. Probably nothing else you do (including even the bowel cleanse and detox) will make a greater difference in your overall health.

The use of an herbal tea and tincture along with the flush is essential. The tea helps with the flushing process itself, but also helps minimize any discomfort or nausea. The key herb in the tea is dandelion root, one of the strongest herbal lipotropics known. That is to say, it flushes fat deposits from the liver. Other herbs you will find in a good detox tea include ginger, clove, cinnamon, burdock root, and horsetail.

The tincture is crucial in that it contains herbs that help the liver to rebuild and regenerate itself. A secondary benefit is that it will significantly reduce the liver's release of LDL cholesterol. The key herbs include milk thistle, dandelion root, the perennial herb picrorhiza kurooa (sometimes called kutkin, or "Indian milk thistle"), and artichoke or beet leaf. The liver/detox tincture is also a good place to include the antiparasitic herbs such as wormwood and black walnut. Along with the garlic that you are taking with the liver flush, this will drive virtually any parasite from your body.

Blood Cleansing

Our blood is filled with many impurities, including everything from an overabundance of fats and cholesterol, to toxic heavy metals. These must be removed from the blood for optimum health. There is no secret as to which herbs cleanse the blood. The efficacy of these herbs has been proved over several hundred years. Medical science doesn't fully understand why these herbs work as blood cleansers, but small discoveries are slowly taking place. Any good blood cleansing formula will contain some, or all, of the following herbs: red clover blossoms, burdock root, chaparral, periwinkle and goldenseal.

Kidney Flushes

Chronic kidney disease is a worldwide medical and public health problem that is beginning to assume epidemic proportions. The absolute number and incidence rate of renal disease doubled from 1988 to 1997 and doubled again from 1997 to 2005. And that's just the tip of the iceberg. It is estimated that a stunning 10-20 million have kidney disease and don't know it. Moreover, more than 7 million people have less than half the kidney function of a healthy young adult; another 11.3 million have at least half of what's regarded as normal kidney function.

Herbs such as juniper berries, uva ursi, dandelion leaf, corn silk, burdock root, hydrangea root, gravel root and Chanca piedra can help dissolve and flush kidney stones, while at the same time, eliminating any trace of kidney, bladder or urinary tract infection.


At age 16, Jon Barron worked under his father, one of the world's first food technologists, at a large grocery chain. They developed a new line of food products that sparked Jon's interest in food formulation and natural remedies. He forged ahead not only with a nutraceutical company and a nonprofit foundation, but also with product formulation consulting. For more information, including complete instruction on how to combine several organ detoxes into one complete detox, please visit www.jonbarron.org.
Nutritional Wellness News Update: