Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Glimpses of the Leptins

By Leon Chaitow, ND, DO

The topic covered in this article is relevant to practitioners of all disciplines, particularly those who are providing health care services to people who suffer from conditions as diverse as chronic inflammatory conditions, autoimmune diseases, neuropathic pain, obesity, diabetes, thyroid hormone resistance (e.g., unexplained hypothyroidism), many cardiovascular diseases, syndrome X, food cravings, and more. Before getting to the unlikely link that can connect these apparently unrelated diseases and conditions, a background setting is called for.

An image I like to use when explaining contextual issues in relation to health is that of an iceberg floating in the ocean. The visible portion of the iceberg – perhaps 20 percent of its total mass – simplistically can be seen to represent those aspects of the patient that we observe, palpate, assess, discuss and evaluate. These divinations result in a greater understanding of the unseen inner workings of the patient – equivalent to aspects of the unseen, underwater portion of the iceberg.

And then there is the ocean itself, in which the ice mountain floats. In relation to the iceberg, this would include elements such as the relative salinity, temperature and pH of the water, as well as the weather, currents, and more. In relation to the patient, the context includes multiple influences: environmental; psychosocial, biochemical and biomechanical; past and present; intermittent and constant; acute and chronic – that affect the individual from cradle to grave.

The complexity of such interacting influences, overlaid on the person’s genetic and acquired characteristics, as well as the symptoms being manifested, often seem too daunting to make sense of; hence, the reductionist approaches of so much of health care, whereby modifications of single aspects of this confusing edifice are attempted in order to nudge it toward more normal function. This may be done via diet, medication, nutritional supplements or herbs, needles, manual treatment, exercise, hydrotherapy, better breathing or posture, homeopathy, and many other options. Any of these interventions might modify etiological features sufficiently to encourage the self-regulating functions and systems of the body toward better health.

Lifestyle changes might be suggested that appear to offer more fundamental health-enhancing possibilities. Here, treatment is not a feature, but rather the initiation of changes that aim to align the individual more closely with evolutionary imperatives, offering a chance for homeostatic functions to operate more efficiently. Such changes might involve reforming nutritional, exercise, sleep and other basic behavior patterns.

This more fundamentalist approach has been labeled as natural hygiene or nature cure. Many such changes are common sense. Practical lifestyle modifications have been demonstrated to lead to profound influences on well-being and health enhancement. A review of mainstream medical advice for people with hypertension or other cardiovascular diseases, for example, carries cautions and suggestions (albeit alongside use of medication, etc.) that could be taken directly from basic natural cure/natural hygiene manuals and texts. These suggestions range from more exercise, adequate sleep, balanced/reformed dietary habits (avoiding or modulating intake of high-sugar, high-fat junk food and stimulants such as caffeine and alcohol), as well as better breathing and relaxation methods. Other simple choices also are now available, backed by solid scientific evidence; much of it relating to hormones produced by white adipose tissue (fat), such as leptin.

The Leptin Story

I am grateful to Judith DeLany, LMT, with whom I have happily co-authored three books, for drawing my attention to the fast-evolving area of leptin research and putting together a summary for use in one of our revisions. Recent research points toward basic lifestyle changes that can have profound influences on the evolution of diseases. Due to space constraints, I will outline only some of the most pertinent information, with appropriate references that can be used to expand on the following summary:

 • White adipose (fatty) tissue (WAT) produces hormones that are active participants in regulating physiological and pathological processes, including immunity and inflammation.1
 • Some of the hormones produced by WAT, including leptin, play crucial roles in the development of type II diabetes, obesity and atherosclerosis.2
 • WAT plays a primary role in the development of hormonal imbalance (leptin resistance, adrenaline resistance, insulin resistance), with many significant health consequences.
 • Weight gain in the abdominal region is a primary indicator of accumulation of WAT, associated with the hormonal disorders mentioned above and with high risks of developing cardiovascular disease.
 • One of the main features of visceral adipose tissue is an inflated waistline, apple-shaped figure (android body type), and increased systemic inflammation.3
 • Fantuzzi4 notes that WAT produces both pro- and anti-inflammatory factors, as well as chemicals such as tumor necrosis factor alpha (TNF-a) and interleukin 6 (IL-6). “The current view of adipose tissue is that of an active secretory organ, sending out and responding to signals that modulate appetite, energy expenditure, insulin sensitivity, endocrine and reproductive systems, bone metabolism, inflammation and immunity.”
 • One of leptin’s primary roles is to communicate with the hypothalamus regarding fat storage, which affects the metabolic rate. When working normally, leptin levels rise when adequate food has been consumed, signalling the brain to stop eating and increasing metabolism. When leptin levels drop because food is not being consumed, appetite is stimulated. If food is still not consumed (skipped meals, for example) and leptin levels continue to drop, this signals metabolism to slow down to conserve body fat.
 • Wilding5 has stated that one purpose of leptin is to coordinate metabolic, endocrine and behavioral responses to starvation.
 • Budak, et al.,6 suggest that leptin and ghrelin (another hormone produced by fat, and an appetite stimulator) strongly influence reproduction.
 • The range of diseases and processes influenced by leptin and other hormones produced by WAT runs from inflammatory diseases in general, through cardiovascular disease (atherogenic effects), obesity, neuropathic pain, cancer, autoimmune diseases, cravings, and much more. There are leptin-receptor sites on the liver, kidneys, ovaries, adipose tissue and gastrointestinal tract.
 • A study of more than 1,000 people concluded that people getting less than the optimal number of hours of sleep (i.e., eight hours) show a rise in ghrelin levels and a drop on leptin levels.7

A simple plan has been devised8 to help regain normal leptin levels and thereby, balance the hormonal cascade discussed above. Although this plan may not be ideal for everyone, it is presented here for the majority who it is suggested should benefit from its use. The foundation of the plan contains five basic rules. Breaking any of the rules or guidelines (below) can lead to setbacks.

RULE 1: Never eat after dinner, not even a snack or glass of wine or juice. Allow 11-12 hours between dinner and breakfast. Generally, finish eating dinner at least three hours before bed. This rule is designed to allow leptin, melatonin, cortisol and other chemicals to balance during the night. Individuals with night-eating syndrome have abnormal hormonal patterns, apparently associated with nocturnal eating.9

RULE 2: Eat three meals a day. Allow 5-6 hours between meals. Timing is crucial, so that insulin levels can drop, glucagon (produced by the liver) can rise, and fat metabolism can kick in. If this occurs a couple of hours before more food is eaten, fat stores can be utilized until the next food is eaten. Snacking between meals sends the insulin back up, and fat stores remain untapped. Therefore, snacks are to be avoided. Protein and carbohydrate portions are the size of the palm of the hand and most vegetables can be eaten as desired. Peas, carrots and corn are taken in moderation.

RULE 3: Do not eat large meals. Eat slowly and, if overweight, always try to finish a meal when slightly less than full. Eating slowly allows time for hormonal signals to reach the brain before overeating occurs. Smaller meals allow for better digestion; do not overstretch the stomach and reduction in overall caloric consumption can be achieved.

RULE 4: Eat a breakfast containing protein. This helps set the hormonal cycles for day and night. Compromising this can have hormonal effects during the day and into the night, disturbing sleep. Weigle, et al.,10 showed that an increase in dietary protein from 15 percent to 30 percent of energy produced significant weight loss, presumably “mediated by increased central nervous system leptin sensitivity.”

RULE 5: Reduce the overall amount of carbohydrates eaten. Unless one is already on a low-carb plan, chances are that too many carbohydrates are routinely consumed. Regarding carbohydrate influences, Garg, et al.,11 note, “Compared with the low-carbohydrate diet, the high-carbohydrate diet caused a 27.5% increase in plasma triglycerides and a similar increase in [very low-density lipoprotein]-cholesterol levels; it also reduced levels of HDL cholesterol by 11%.”

This brief summary suggests that eating regular, balanced (low-sugar, for example) meals, including a protein breakfast; avoiding snacking between meals and reducing overall carbohydrate intake; and getting enough sleep can beneficially impact a huge range of diseases, including those that involve excessive inflammation.

If you or your patients are overweight, suffering from inflammatory conditions and/or any of the long list of conditions mentioned by researchers investigating leptin, these simple changes could offer a way of beneficially influencing health. When it does, this represents an example of contextual health care, as discussed at the start of this article.

References

 1. Juge-Aubry C, Henrichot E, Meier C. Adipose tissue: a regulator of inflammation. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2005;19(4):547-66.
 2. Reilly M, Rader D. The metabolic syndrome: more than the sum of its parts? Circulation, 2003;108(13):1546-51.
 3. Berg A, Scherer P. Adipose tissue, inflammation, and cardiovascular disease. Circ Res, 2005;96:939-49.
 4. Fantuzzi G. Adipose tissue, adipokines, and inflammation. J Allergy Clin Immunol, 2005;15(5):911-9.
 5. Wilding J. Leptin and the control of obesity. Curr Opin Pharmacol, 2001; (6):656-61.
 6. Budak E, Fernandez Sánchez M, Bellver J, et al. Interactions of the hormones leptin, ghrelin, adiponectin, resistin, and PYY3-36 with the reproductive system. Fertil Steril, 2006;85(6):1563-81.
 7. Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Ann Intern Med, 2004;141(11)846-50.
 8. Richards B, Richards M. Mastering Leptin: The Leptin Diet, Solving Obesity and Preventing Disease! Minneapolis: Wellness Resources Books, 2005.
 9. Geliebter A. Night-eating syndrome in obesity. Nutrition, 2001;17(6):483-4.
 10. Weigle D, et al. A high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin & ghrelin concentrations. Am J Clin Nutr, 2005;82(1):41-8.
 11. Garg A, Grundy S, Unger R. Comparison of effects of high and low carbohydrate diets on plasma lipoproteins and insulin sensitivity in patients with mild NIDDM. Diabetes, 1992;41(10):1278-85.
Dr. Leon Chaitow was born in South Africa and then moved to London, where he trained in osteopathy and naturopathy. Dr. Chaitow is active teaching in America, Australia and Europe. Currently, he is involved in a major project: developing a new textbook, Naturopathic Physical Medicine, collaborating with 15 leading naturopathic, chiropractic and osteopathic experts from around the world. To contact him, visit www.leonchaitow.com.
Nutritional Wellness News Update: