Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
The Dietary Pursuit of Disease Overwhelms the Power of Nutritional Supplements

By David Seaman, MS, DC, DACBN

In the past year, several studies have been published that suggest the lack of efficacy of several popular nutritional supplements, including policosanol, garlic and antioxidants.

The policosanol and garlic studies showed that neither supplement had a cholesterol-lowering effect1,2 and the antioxidant study suggested that taking antioxidant supplements may increase mortality.3 These outcomes do not really surprise me, and I would actually expect them, and so should you. Regarding studies with supplements and medications, we should consider poor outcomes in the context of the subjects’ health status, and from the perspective of dietary habits, the health status of most Americans is dismal.

Consider the March 16, 2007 issue of the Centers for Disease Control’s Morbidity and Mortality Weekly Report, which contained an article that reviewed consumption of fruits and vegetables within the U.S. population. In short, about 70 percent of adults did not eat at least two fruit and three vegetable servings per day.4 Frankly, this pattern of eating is terrible and speaks to one’s pursuit of future goals. Indeed, eating this way represents the “pursuit of disease.”

We need to appreciate that our present behavior represents the “present-time” manifestation of our future goals. If you do not eat adequate fruits and vegetables, your dietary goal is one of chronic disease. For example, if you have breast cancer or prostate cancer in your family, and you eat only one fruit and one vegetable serving per day, then your dietary goal is breast or prostate cancer expression, or whatever disease to which you may be genetically disposed.

Many clinicians are aware of Healthy People 2010. Some of the objectives include getting 75 percent of Americans to eat at least two daily servings of fruit, and to get 50 percent of the population to eat at least three daily servings of vegetables.4 Is this goal realistic, and how difficult is it to eat two fruit and three vegetable servings per day?

In fact, it is very easy to consume five servings of fruits and vegetables per day, especially when we consider that a serving is typically considered to be a 1/2 cup of non-leafy vegetables or fruit, and one cup of leafy vegetables. From a caloric perspective, a 1/2 cup of broccoli provides 22 calories; one cup of romaine lettuce gives us about 10 calories; and a 1/2 cup of blueberries is about 40 calories. So, the caloric content of three vegetable and two fruit servings per day is less than 150 calories, yet Americans are somehow confused by the complexity of achieving this goal, as represented by the fact that only 30 percent of us manage to pull it off each day.

In reality, we should probably be eating five to 10 times the recommended amount of vegetables and fruit, which would put us at about 750-1,500 calories per day. However, most people currently do not get even 100 calories worth of fruits and vegetables per day – a bit scary.

Which “foods” make up the remaining calories in a 2,000- to 3,000-calorie diet? Research suggests that about 75 percent of the average American’s caloric intake comes from dairy products, refined cereals, refined sugars and flours, refined vegetable oils, and alcohol.5 We also eat a lot of meat. Accordingly, we need to consider the nature of wild game versus modern domestic meat. Only about 2 percent to 4 percent of wild game is fat by weight, which contains relatively high levels of omega-3 fatty acids. In short, it is a very healthy meat to consume. In contrast, our modern pro-inflammatory meat is about 20 percent to 25 percent fat by weight, much of which is saturated fat. At such high levels, it raises total cholesterol levels. Our modern meat is also rich in n-6 fatty acids, with very little anti-inflammatory n-3s.6

If we look at our overall consumption patterns, we can make a somewhat amazing discovery. For a 2,000-calorie diet, about 5 percent of calories come from anti-inflammatory fruits and vegetables, while 9 percent of calories come from pro-inflammatory refined foods and fatty animals. For a 3,000-calorie diet (which is probably more accurate for most), 100 calories of fruit and vegetables make up a mere 3.3 percent of the total caloric intake.

Regretfully, our diets really are this dismal, and this fact must be taken into consideration when looking at supplement and drug trials in the treatment or prevention of disease. With this in mind, I am surprised when any nutritional supplement study shows a beneficial outcome. From a realistic perspective, how can giving a few milligrams of policosanol or allicin (from garlic) function to counteract 2,500 calories worth of disease promotion?

When it comes to antioxidants, it is important to understand the human body has a built-in antioxidant defense system, which requires support from 1) proper blood sugar regulation; and 2) the numerous substances found in fruits and vegetables. Without proper dietary support of the antioxidant system, we develop a “pro-oxidant” state.7,8 Antioxidants such as beta-carotene and vitamin E are naturally oxidized by free radicals, and they are supposed to be reduced back to an antioxidant state by the antioxidant defense system and by diet. This process is not likely possible when 95 percent of calories are derived from substances that are pro-oxidant and pro-inflammatory; so I always expect antioxidant trials to be unsuccessful. I am rarely disappointed.

In summary, urge your patients to eat better. Supplements cannot counteract the volcano of inflammation created by a pro-inflammatory diet. This is not to say that supplements should not be used. On the contrary, I take a multivitamin, magnesium, fish oil, coenzyme Q10, lipoic acid, acetyl-L-carnitine, ginger/turmeric, garlic, glucosamine/chondroitin, probiotics and vitamin D. However, I add these supplements in moderate amounts to a diet rich in fruits and vegetables, for the purpose of reducing the pro-inflammatory dietary state.

References

  1. Berthold HK, Unverdorben S, Degenhardt R, et al. Effect of policosanol on lipid levels among patients with hypercholesterolemia or combined hyperlipidemia: a randomized controlled trial. JAMA, 2006;295(19):2262-9.
  2. Gardner CD, Lawson LD, Block E, et al. Effect of raw garlic vs commercial garlic supplements on plasma lipid concentrations in adults with moderate hypercholesterolemia. Arch Intern Med, 2007;167(4):346-53.
  3. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA, 2007;297(8):842-57.
  4. Blanck HM, Galuska DA, Gillespie C, et al. Fruit and vegetable consumption among adults – United States, 2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2007;56(10):213-7.
  5. Cordain L, Eaton SB, Sebastian A, et al. Origins and evolution of the western diet: health implications for the 21st century. Am J Clin Nutr, 2005;81(2):341-54.
  6. O’Keefe JH Jr, Cordain L. Cardiovascular disease resulting from a diet and lifestyle at odds with our Paleolithic genome: how to become a 21st-century hunter-gatherer. Mayo Clin Proc, 2004;79(1):101-8.
  7. Evans JL, Goldfine ID, Maddux BA, Grodsky GM. Oxidative stress and stress-activated signaling pathways: a unifying hypothesis of type 2 diabetes. Endocrinol Rev, 2002;23(5):599-622.
  8. Seaman DR. The diet-induced pro-inflammatory state: a cause of chronic pain and other degenerative conditions? J Manip Physiol Ther, 2002;25(3):168-79.
Dr. David Seaman is the author of Clinical Nutrition for Pain, Inflammation and Tissue Healing. He received his bachelor’s degree in biology from Rutgers University and then attended New York Chiropractic College, graduating in 1986. He earned his master’s degree in nutrition from the University of Bridgeport in 1991 and completed postdoctoral studies in neurology at Logan College of Chiropractic the following year.
Nutritional Wellness News Update: