Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Rhodiola: A New Weapon Against Fatigue

By Kerry Bone, BSc (hons), Dip. Phyto, FNIMH, FNHAA, MCPP

There are a number of well-known tonic and adaptogenic herbs. (Adaptogens help the body cope with any form of stress). Chinese or Korean ginseng (Panax ginseng) and ashwaganda (Withania somnifera), from India, are now commonly used in the Western world to increase endurance and fight fatigue.

There also is the eleutherococcus plant from Siberia (Eleutherococcus senticosus, formerly known as Siberian ginseng), which was developed by Russian researchers. But not every herb suits everyone. In my clinical experience, patients who don’t respond to one herb might find great benefit from another. In this context, it’s good to see the growing popularity of a new herb (at least in the West) in the battle against stress and fatigue. This is the arctic root or rhodiola.

Rhodiola rosea (also known botanically as Sedum roseum) is an herb that grows in the Arctic regions, including Alaska, northeastern Siberia and northern parts of Europe. The fresh rootstock smells like roses; hence its name. Of course, this herb is not really new. It has been used by the Russians, among others, for centuries as a tonic and stimulant, and to increase physical endurance and mental capacity. In fact, rhodiola has been listed in the Russian Pharmacopeia for more than 30 years.

There has been a wealth of laboratory and clinical research on rhodiola that has allowed us to identify the important quality markers for this herb. These mainly are the phytochemicals (plant chemicals) salidroside and the rosavins (rosavin, rosin and rosarin). Quality product should be standardized for both these markers. In fact, if the extract of rhodiola is only standardized for salidroside, it might come from the wrong species, since salidroside also occurs in other species. In the 1980s, Russians found that products manufactured with rhodiola root that did not contain rosavins were therapeutically inferior.1

Clinical Studies

There are many laboratory studies on rhodiola that have shown it has adaptogenic and tonic activity; improves memory, motor function and heart function; and enhances the anticancer effects of chemotherapy. But of greater interest are the clinical trials, many of which were conducted in Russia.

Standardized rhodiola extract produced significant improvement (p<0.01) in physical fitness, mental fatigue and performance tests (maze test, measuring accuracy versus speed) compared to placebo in students during exams in a pilot trial of randomized, double-blind design. General well-being (self-assessed) also was significantly better in the rhodiola group (p<0.05). The average exam marks at the end of the study were higher in the rhodiola group.2

A significant antifatigue effect, measured as improved mental work quantity and quality, was demonstrated after single-dose administration of standardized rhodiola extract in young cadets under stress. In this randomized, double-blind design, two doses of rhodiola (extract containing 9 mg/day salidroside [standard dose] and the higher dose of 13.5 mg/day salidroside) were tested against a placebo group and an untreated control group.3 Both rhodiola groups demonstrated a significantly higher antifatigue effect compared to the placebo group (p<0.001). There was no significant difference between the two dosage groups, although a trend in favor of the lower dose group was suggested. The untreated controls were not significantly different from the placebo group.

A formula containing standardized extracts of rhodiola, eleutherococcus and schisandra improved physical work capacity in healthy but sedentary men (ages 20-31 years) evaluated over seven days. Their heart function also improved.4 In a placebo-controlled trial, this formula also assisted students and engineers in maintaining high mental performance under extreme stress (24 hours of continuous work). It also reduced fatigue, prolonged working time and assisted cosmonauts to endure the reduced atmosphere in their spaceship.5

Many earlier clinical studies were published in Russia or Sweden. The following results were found regarding the efficacy of rhodiola:

 • Increased physical and mental efficiency.6
 • Relieved symptoms of weakness due to psychiatric and physical causes, including fatigue, decline in work capacity, sleeplessness, poor appetite, irritability, headache.1,4
 • Improved amount and quality of intellectual work, and no loss of work capacity due to fatigue, in healthy students, doctors and scientists with a history of poor endurance and tiredness at work.1
 • Increased physical work capacity, coordination, general well-being and decreased mental fatigue and situational anxiety in a study involving 60 foreign students at a Russian high school.4
 • Improved symptoms of depression in 64 percent of patients with depression and neurasthenia; improved intellectual workload by the fourth day of treatment.1
 • Improved energy levels, daytime sleepiness and mood in a majority of patients with depression.1
 • Improved sleep in 67 percent of patients with chronic sleep-related problems.1
 • Improved anxiety and mood in patients with depressive disorders who were medicated with tricyclic antidepressants, but intensified symptoms in patients with hysteric-depressive and depressive-phobic symptoms.7
 • Improved sexual function in men with erectile dysfunction and/or premature ejaculation.4
 • Facilitated normal menstruation in more than 60 percent of women with amenorrhoea (oral rhodiola or salidroside by injection).4
 • Reduced frequency of recurrence of superficial cancer of the bladder, improved characteristics of the urothelial tissue integration and improved T-cell immunity in patients who had undergone removal of the primary tumor.8
 • Accelerated the recovery of patients with acute infections of the mouth (as an adjunctive treatment).5
 • Did not influence nausea-induced stress hormone release or prevent motion sickness.9
 • Did not improve blood oxygenation, but demonstrated the potential to decrease oxidative stress in simulated altitude-induced hypoxia.10

Clinical Summary

Actions: Adaptogen, tonic, anti-tumor, hepatoprotective, hepatotro-phorestorative.

Therapeutic indications: Fatigue, mental and/or physical exhaustion; to improve mental performance, concentration and memory, especially when under stress; to enhance physical performance and endurance; may assist sexual function in men; adjunctive treatment of cancer.

Dosage and administration: Typical doses in tablet form are 150-600 mg/day of extract corresponding to 6-12 g of original root, ideally standardized to 2 percent rosavins (6-12 mg/day) and 3 percent salidroside (9-18 mg/day).

The usual adult dosage of a 2:1 liquid extract is 3-6 mL per day. Extracts providing quantified levels of rosavins and salidroside are recommended, ideally containing not less than 3 mg/mL of rosavins and 1 mg/mL of salidroside.

Suggested combinations: Rhodiola combines well with other adaptogens and tonics (in appropriate dosages): Panax ginseng, Eleutherococcus senticosus, Withania somnifera, Astragalus membranaceus, shatavari (Asparagus racemosus) and damiana (Turnera diffusa). It also would combine well with cat’s claw (Uncaria tomentosa) and pau d’arco (Tabebuia avellanedae) for the adjunct treatment of cancer; and with hepatoprotective and hepatotrophorestorative herbs (Schisandra chinensis, St. Mary’s thistle [Silybum marianum]).

Adverse reactions: Very few side effects have been reported. A small clinical study found an increase in symptoms in a subgroup of depressed patients with hysteric and phobic symptoms.

Contraindications/cautions: As with all strong adaptogenic and tonic herbs, concurrent use with stimulants (such as caffeine) is best avoided.

References

 1. Ramazanov Z, et al. Stress and Weight Management: Effective Herbal Therapy Using Rhodiola Rosea and Rhododendron Caucasicum, Revised Edition. National Bioscience Corporation, Chester, 2003.
 2. Spasov AA, et al. Phytomed 2000;7:85.
 3. Shevtsov VA, et al. Phytomed 2003; 10:95.
 4. Brown RP, et al. HerbalGram 2002; 56:40.
 5. Brown RP, Gerbarg PL. The Rhodiola Revolution: Transform Your Health with the Herbal Breakthrough of the 21st Century. Rodale, Emmaus, 2004.
 6. Brekhman II, Dardymov IV. Ann Rev Pharmacol 1969;9:419.
 7. Brichenko VS, et al. Cited in: Saratikov AS (ed). Modern Problems of Pharmacology and Search for New Medicines. Tomsk State University Press, Tomsk, 1986.
 8. Bocharova OA, et al. Immunologiya 1997;1:51.
 9. Otto B, et al. Gastroenterol 1999;116(4 Part 2):A1056.
 10. Wing SL, et al. Wilderness Environ Med 2003;14:9.

Acknowledgment: Thanks to Michelle Morgan for contributing to this article.

Kerry Bone was an experienced research and industrial chemist before studying herbal medicine full-time in the U.K. He is a practicing herbalist; co-founder and head of Research and Development at MediHerb; and principal of the Australian College of Phytotherapy. Kerry has co-authored several books, including the Principles and Practice of Phytotherapy and The Essential Guide to Herbal Safety.
Nutritional Wellness News Update: