Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Fast-Food Branding Influences Children's Preferences

By Tina Beychok, Associate Editor

It’s no surprise that fast-food marketing and branding is everywhere, or that it’s aimed squarely at children.

A 2006 report from the Institute of Medicine Committee on Food Marketing and the Diets of Children and Youth states that an estimated $10 billion is spent annually specifically to market all types of food and drink to American youth.1 As expected, the majority of these foods and beverages are high in calories, sugar, salt and fat and low in nutrients. Furthermore, the branding includes not only the food itself, but also brightly colored images and lettering, toys and character tie-ins from favorite television shows and movies.

All of this, combined with a report from the World Health Organization (WHO) stating that fast-food consumption is a “probable” cause of the rapidly increasing rates of obesity in children,2 should be cause for concern within the health care community.

A study published in the August 2007 issue of the Archives of Pediatric and Adolescent Medicine3 should raise further concern. The results of the study suggest children as young as preschool age show a definite preference for food/drink that displays a fast-food brand, regardless of whether or not the food/drink actually is marketed by a fast-food company. Furthermore, children will state a preference for branded food/drink over unbranded food/drink, even if the unbranded items are identical.

According to researchers from Stanford University School of Medicine and the Johns Hopkins School of Public Health: “By 2 years of age, children may have beliefs about specific brands, and 2- to 6-year-olds can recognize familiar brand names, packaging, logos and characters and associate them with products, especially if the brands use salient features such as bright colors, pictures and cartoon characters. By middle childhood, most children can name multiple brands of child-oriented products. Even among very young children, awareness and recognition translate into product requests, begging and nagging for specific product names and brands.”3

Even brands for products that one would think young children would not be able to identify can easily be recognized. A 1991 study of 229 children from the Journal of the American Medical Association found that children “demonstrated high rates of logo recognition. When analyzed by product category, the level of recognition of cigarette logos was intermediate between children’s and adult products. The recognition rates of The Disney Channel logo and Old Joe (the cartoon character promoting Camel cigarettes) were highest in their respective product categories.

Recognition rates increased with age. Approximately 30% of 3-year-old children correctly matched Old Joe with a picture of a cigarette compared with 91.3% of 6-year-old children.”4

The current study is a follow-up to an earlier report showing that even brief exposures to televised food commercials – as little as one 30-second clip – can influence preschool children’s food preferences.5 The researchers evaluated 63 preschool-age children to determine the effect of marketing and brand exposure upon children’s taste preferences. To accomplish this, children were asked to sample one bit each of various branded and unbranded food and drink and state their taste preferences for one over the other, if any. The food items included the following:

  • one-quarter of a McDonald’s hamburger, one partially wrapped in a white McDonald’s wrapper showing the McDonald’s logo and the word “hamburger” in brown, and the other in a matched, plain white wrapper of the same size and material;
  • a Chicken McNugget in a white McDonald’s bag with the red arches logo and the phrase “Chicken McNuggets” in blue, and the other in a matched plain white bag;
  • three McDonald’s French fries in a white bag with the McDonald’s yellow arches and smile logo on a red background and the words “We love to see you smile” in blue on yellow along the edge, and three fries in a matched plain white bag;
  • about three ounces of one-percent milk or apple juice in a white McDonald’s cup with lid and straw, and a matched, plain white cup with lid and straw; and
  • two “baby” carrots, placed on top of a McDonald’s French fries bag, and three carrots on top of a matched plain white bag.3

The carrots were the one item not actually available from McDonald’s. Preference for the branded items was coded as +1, preference for the plain items was coded as -1, and no stated preference or “I don’t know” was coded as 0.

Additionally, parents were asked to complete a questionnaire that asked about the number of television sets in the home; if there was a TV set in the child’s bedroom; number of hours of TV the child watched in a typical week; the frequency with which the TV was on in the morning, in the afternoon, during dinner and in the evening; if in the past week their child had asked them for any foods or drinks that they saw on television; how often their child ate food from McDonald’s and other fast-food restaurants; and whether there were any toys from McDonald’s in the home.3

In looking at the results, the researchers noted, “By the early age of 3 to 5 years, low-income preschool children preferred the tastes of foods and drinks if they thought they were from McDonald’s, demonstrating that brand identity can influence young children’s taste perceptions. This was true even for carrots, a food that was not marketed by or available from McDonald’s. These taste preferences emerged despite the fact that 3 of the foods were from McDonald’s and only the branding was changed, indicating the effects were not due to familiarity with the taste or smell of McDonald’s food. Even the children with the lowest frequency of eating food from McDonald’s had average positive total preference scores, indicating they preferred more of the branded foods.”3 Furthermore, even those children with the lowest frequency of eating at McDonald’s showed a marked preference for the branded items.3


Table 1
Food/Drink Preferred
Plain Wrapper
Taste the Same/
No Answer
Preferred
McDonald's
Wrapper

Hamburger 22 (36.7%) 9 (15.0%) 29 (48.3%)
Chicken nuggets 11 (18.0%) 14 (23.0%) 36 (59.0%)
French fries 8 (13.3%) 6 (10.0%) 46 (76.7%)
Milk/apple juice 13 (21.0%) 11 (17.7%) 38 (61.3%)
Carrots 14 (23.0%) 14 (23.0%) 33 (54.1%)


Table 2
How often child ate food
from McDonald's (%):

Never 3.2
<1 time per month 25.4
1-3 times per month 39.7
1 time per week 19.1
2-3 times per week 12.7
4-7 times per week 0.0
   
How often child ate food
from other fast-food restaurants (%):

Never 6.4
<1 time per month 23.8
1-3 times per month 42.9
1 time per week 17.5
2-3 times per week .9
4-7 times per week 1.6

A more detailed breakdown of the children’s preferences can be found in Table 1.3

In looking at the questionnaire regarding television viewing and fast-food eating habits, similarly startling results were found. The researchers found, “Although the participating children ranged in age from only 3 through 5 years, about a third of the parents reported their children were eating food from McDonald’s weekly or more, and just two of 63 reported never eating food from McDonald’s. McDonald’s food was eaten more frequently than food from all other fast food restaurants combined.”3 Even more distressing, three-quarters of parents reported the presence of toys from McDonald’s in the house.

Table 2 shows the specific percentages for each answer to the questionnaire regarding fast-food eating habits.3

Finally, the researchers found there was an average of 2.4 television sets in the home, with a startling 57 percent of children having a TV set in their own bedroom. The children watched a mean of 7.4 hours of television per week, and the mean weekly household TV use was 7.3 hours per week. A correlation of the number of household TV sets to the child’s preference for the McDonald’s-branded food found that the greater the number of TV sets in the house, the more likely the child’s preference for the fast-food branded items.3

The researchers concluded, “These results add evidence to support recommendations to regulate or ban advertising or marketing of high-calorie, low-nutrient foods and beverages, or all marketing that is directed to young children. This approach has been advocated based on evidence that advertising to young children is inherently unfair because most children younger than 7 to 8 years are unable to understand the persuasive intent of advertising. Future research might examine the effects of less recognizable brands or contrast different brands and packaging with variable levels of recognition and natural exposure.”3

References

  1. Institute of Medicine Committee on Food Marketing and the Diets of Children and Youth. Food Marketing to Children and Youth: Threat or Opportunity? Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
  2. Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series 916. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2003.
  3. Robinson TN, Borzekowski DL, Matheson DM, Kraemer HC. Effects of fast food branding on young children’s taste preferences. Arch Pediatr Adolesc Med, August 2007;161(8):792-7.
  4. Fischer PM, Schwartz MP, Richards JW Jr., et al. Brand logo recognition by children aged 3 to 6 years. Mickey Mouse and Old Joe the Camel. JAMA, Dec. 11, 1991;266(22):3145-8.
  5. Borzekowski DL, Robinson TN. The 30-second effect: an experiment revealing the impact of television commercials on food preferences of preschoolers. J Am Diet Assoc, January 2001;101(1):42-6.
Nutritional Wellness News Update: