Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Using Herbs and Diet to Beat Crohn’s Disease

By Kerry Bone, BSc (hons.), Dip. Phyto.

Crohn’s disease is a chronic autoimmune disease of unknown cause, characterized by inflammation of the gut wall triggered by an attack from the immune system.

The immune system, which normally attacks invading viruses or bacteria, is somehow stimulated to attack the body’s own tissue (in this case, the gut wall). A recent survey found there has been no change in the results from conventional treatment for Crohn’s (such as drugs) in the past 40 years.1 But there is hope. Recent medical research has identified several important factors that might trigger or feed the inflammation in Crohn’s disease. In my experience, when herbs and dietary change are used to control or neutralize these factors, the inflammation is more or less alleviated.

A Genetic Cause?

Is there a genetic reason why some people get Crohn’s disease? The answer seems to be yes. However, before you jump to the conclusion that it’s all due to fate, the genetic defect linked to Crohn’s disease actually gives us an insight into its cause. The defect is in a gene that encodes the protein known as CARD 15.2 CARD 15 is involved in recognizing and activating the immune response to bacteria. So, a poor immune response to gut microbes could be a key piece in the jigsaw puzzle. This highlights a common misunderstanding about autoimmune disease. It’s not due to a strong immune system that is too powerful. In fact, autoimmune disease, as illustrated above, most likely results when there is some weakness in the immune system. Under-responsiveness in one part of the immune system might lead to an excessive response in another part.

Crohn’s Disease and Bacteria

Johne’s disease, which occurs in cattle, is very similar to Crohn’s disease. The main difference is that the cause of Johne’s disease is known: a close relative of the bacterium that causes tuberculosis. This is known as Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis or MAP for short. In 1984, a group of Italian researchers began a major scientific controversy when they found MAP in the intestinal tissue of patients with Crohn’s disease.3 The implication was that, like Johne’s disease, Crohn’s disease also was caused by the presence of this micro-organism in the gut. Now, more than 20 years later, the evidence implicating MAP in Crohn’s disease is strong.4 One factor behind this proof is the use of sophisticated gene techniques to find MAP, which are similar to those used by crime labs to identify victims or criminals.

Where does the MAP in humans come from? It seems it originates from consuming the milk from cows infected with Johne’s disease. Pasteurization may not kill this organism and this has led British food authorities to advise dairy farmers not to release the milk from infected cows into the human food supply.

The amount of MAP found in Crohn’s disease patients is not high, so whether the inflammation is directly caused by the bacterium or by the body’s excessive immune response to its presence is not clear. But what is clear is that some respected medical authorities are now suggesting that eliminating MAP might improve the disease.5

Other gut bacteria such as E. coli have been implicated in Crohn’s and may contribute to the chronic disease process.6 A leaky gut probably enables the breakdown products of such bacteria to enter the general circulation, further stirring up the immune system.7

Crohn’s Disease and Diet

It might seem obvious that diet could be an important factor in Crohn’s disease, since it is after all a chronic inflammation of the digestive tract. This is backed up by the well-known observation that Crohn’s patients placed on an elemental diet (food broken down into its basic components such as amino acids, sugars, vitamins, etc) improve substantially.8 Clinical studies using elimination diets found that symptomatic improvement resulted when patients were placed on diets free of gluten, dairy products and yeast.9

The yeast aspect is particularly fascinating. Several studies have found that Crohn’s disease patients have antibodies in their blood directed towards baker’s or brewer’s yeast (Saccharomyces cerevisiae).10 In fact, these antibodies are so characteristic their presence is now used as a diagnostic test for Crohn’s.11 While some scientists think this association is of no consequence, others feel removal of yeast from the diet could be beneficial.12

Herbs for Crohn’s Disease

One of the key herbs for Crohn’s disease is the Ayurvedic herb known as boswellia. The safety and efficacy of a boswellia extract was compared against mesalazine for the treatment of 102 patients with active Crohn’s disease in an eight-week randomized, double-blind study.13 Mesalazine is a synthetic drug used as the standard anti-inflammatory treatment in Crohn’s disease. The primary clinical outcome measured was the change in the Crohn’s Disease Activity Index. After therapy with Boswellia extract (3.6 g per day), the average index was reduced by 90, compared to a reduction of only 53 for the mesalazine group (4.5 g per day).

Other herbs useful for Crohn’s disease include garlic, golden seal and some essential oils (oregano and anise) to reduce pathogenic bacteria in the gut such as MAP. Either fresh, crushed garlic cloves or garlic powder product can be used. The latter mimics in the digestive tract what happens when you crush a fresh clove. In my practice, I use a bowel flora-rebuilding protocol which is based around these herbs.

The final herb I would recommend is echinacea – a good-quality product made from the root and high in alkylamides. I know this is controversial, but I have found this herb to be very beneficial in Crohn’s disease. Remember that the genetics suggest Crohn’s disease sufferers have poor immunity against gut pathogens such as MAP.

Finally, a key aspect of therapy is to follow a strict diet. The diet should be, at the very least, diary- and yeast-free, but other food intolerances also might need to be identified and dealt with.

Case History

“Anne,” a 39-year-old woman, had suffered from Crohn’s disease for 24 years. Lately (past 2.5 years), it was out of control. Anne had a stricture two inches from the rectum which made it difficult to control her bowel motions. Her main symptom was almost continuous diarrhea. Other symptoms included mouth ulcers, occasional high temperatures and chronically blocked sinuses. Conventional medications at the time of the first consultation were mesalazine 1,500 mg/day, oral prednisone (tapering off) and prednisone enemas daily. The enemas were needed because of the stricture and helped to control her bowel motions.

Anne was placed on the following protocol:

 • Golden seal (1,500 mg per day) and slippery elm powder on a regular basis (she could not tolerate garlic);
 • Tablets containing Echinacea angustifolia root (600 mg) and Echinacea purpurea root (675 mg), three per day;
 • Tablets containing boswellia (1,200 mg), turmeric (2,000 mg), celery (1,000 mg) and ginger (300 mg), four per day; and
 • A dairy- and yeast-free diet.

After five month’s treatment there was great symptomatic improvement: “I no longer view travelling in terms of restroom stops.” Anne had one relatively normal bowel motion per day. There were no mouth ulcers and the high temperatures had gone. Anne still was on her conventional medications, but the enemas were being tapered off and the prednisone was stopped.

After three years of treatment, this patient has no symptoms. Her only conventional medication is 1,000 mg/day mesalazine. Anne has been transformed from semi-invalid status to a lively outgoing person, full of energy and life. Her personality change was so profound her husband had difficulty coping with it at first, since he had only known her as a sick person.

References

 1. Wolters FL, Russel MG, Stockbrugger RW. Systematic review: has disease outcome in Crohn’s disease changed during the last four decades? Alment Pharmacol Ther, 2004;20(5):483-96.
 2. Diedegraefe B. Giving the NOD to a new understanding of Crohn’s disease: mother nature has finally started to show her CARDs. Iflamm Bowel Dis, 2004;0(2):171-2.
 3. Chiodini RJ, Van Kruiningen HJ, Thayer WR, et al. Possible role of mycobacteria in inflammatory bowel disease. I. An unclassified Mycobacterium species isolated from patients with Crohn’s disease. Dig Dis Sci, 1984;29(12):1073-9.
 4. Greenstein RJ, Collins MT. Emerging pathogens: is Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis zoonotic? Lancet, 2004;364(9432):396-7.
 5. Chamberlin W, Graham DY, Hulten K, et al. Review article: Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis as one cause of Crohn’s disease Aliment Pharmacol Ther 2001;15(3):337-46.
 6. Burke DA, Axon ATR. Adhesive Escherichia coli in inflammatory bowel disease and infective diarrhoea. BMJ, 1988;297(6641):102-4.
 7. Olaison G, Sjodahl R, Tagesson C. Abnormal intestinal permeability in Crohn’s disease. A possible pathogenic factor. Scand J Gastroenterol, 1990;25(4):321-8.
 8. Okada M, Yao T, Yamamoto T, et al. Controlled trial comparing an elemental diet with prednisolone in the treatment of active Crohn’s disease. Hepatogastroenterol, 1990;37(1):72-80.
 9. Riordan AM, Hunter JO, Cowan RE et al. Treatment of active Crohn’s disease by exclusion diet: East Anglian multicentre controlled trial Lancet, 1993;342(8880):1131-4.
 10. Van Den Bogaerde J, Cahill J, Emmanuel AV, et al. Gut mucosal response to food antigens in Crohn’s disease Aliment Pharmacol Ther, 2002; 16(11):1903-15.
 11. Teml A, Kratzer V, Schneider B, et al. Anti-saccharomyces cerevisiae antibodies: a stable marker for Crohn’s disease during steroid and 5-aminosalicylic acid treatment. Am J Gastroenterol, 2003;98(10):2226-31.
 12. Oshitani N, Hato F, Suzuki K, et al. Cross-reactivity of yeast antigens in human colon and peripheral leukocytes. J Pathol, 2003;199(3):361-7.
 13. Gerhardt H, Seifert F, Buvari P, et al. Therapy of active Crohn’s disease with Boswellia serrata extract H 15. Z Gastroenterol, 2001;39(1):11-7.

Kerry Bone is a practicing herbalist; co-founder and head of research and development at MediHerb; and principal of the Australian College of Phytotherapy. Kerry also is the author of several books, including Principles and Practice of Phytotherapy and The Essential Guide to Herbal Safety.

Nutritional Wellness News Update: