Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Using Phytotherapy Against the Herpes Virus

By Kerry Bone, BSc

Two closely related viruses of herpes simplex, HSV-1 and HSV-2, can infect the human body.1 HSV-1 mostly infects the gums and skin, although it can cause more serious infection in the brain. HSV-2 mostly infects around the genital area. Infection with the virus can be unsightly and painful, especially for HSV-2.

One of the problems with herpes infection is that the virus establishes a dormant infection in nerve cells. When immunity is low due to stress, lack of sleep, excessive sun exposure or other factors, active infection can occur again. The hallmark of active herpes infection is the skin blister, followed by a shallow ulcer. The whole process can take up to 10 days before the skin is completely healed.1

Current drugs used to fight viruses often only yield modest results. The antiviral drugs prescribed for herpes include valacyclovir, famcyclovir and acyclovir. They all run the risk of side effects, sometimes quite serious. Thus, it is useful to know that herbs can play a very helpful role in the management of recurrent herpes. They can help both prevent the reactivation of the dormant virus and treat the skin outbreak. In my clinic I recommend the topical use of herbs such as lemon balm, propolis and Calendula to hasten healing of the skin. In addition, the internal use of immune-supporting herbs, especially Echinacea root, in conjunction with St John's wort (Hypericum perforatum) will help prevent outbreaks and support the healing process after an outbreak. The approaches described are also useful for the treatment of shingles, which is caused by a different virus in the herpes family.

St John's Wort

It may be surprising, but this well-known herb for depression is also clinically active against the herpes virus. The probable reason for this activity is the discovery that St John's wort contains the phytochemicals hypericin and pseudohypericin, which are active at killing viruses containing an envelope (such as the herpes virus).2

A tablet of St. John's wort dry extract was compared with placebo in patients suffering from recurrent orofacial herpes (trial 1; 94 patients) or genital herpes (trial 2; 110 patients) in two separate double blind, randomized clinical trials.3 For both trials the total observation time was 90 days and patients received 3 tablets a day in symptom-free periods and six tablets a day during skin outbreaks. Each tablet contained 300 mg of dried extract standardized to contain 0.3 percent of hypericin and pseudohypericin. The main measure of efficacy was a symptom score, calculated as a total of the severity ratings of major symptoms (such as presence and number of blisters, intensity of complaints, size of affected area) during the skin outbreak.

The total symptom score was significantly lower in the St. John's wort group compared with placebo in both trials. Average scores were 20.3 for the herb vs. 32.1 for placebo for trial 1 and 15.6 vs. 29.4 for trial 2. The herb also led to a superior reduction of the number of patients with herpetic episodes (skin sores) in both trials. Individual symptoms were also noticeably improved by the herbal treatment.

The authors commented that the positive outcome was unexpected, because laboratory studies on hypericin indicated that the presence of light was necessary to activate the antiviral effect. (This is despite the fact that many herbalists have been using St. John's wort extract in this way and enjoying good clinical success.) They also pointed out that their study does not establish a mechanism of action for the herb, which could be antiviral, but might also be acting via the immune system, perhaps in turn mediated by the antidepressant activity.

Echinacea

My clinical experience is that while St John's wort is a very useful herb to help fight herpes, it works even better when combined with immune-supporting herbs. In the case of herpes, I have found that Echinacea root (as a combination of both Echinacea purpurea and E. angustifolia) has been very effective, as the following case history illustrates.

A 27-year-old woman was suffering from recurrent HSV-1 infections. She had been experiencing an outbreak at least every month and the sores were large and painful. This had been happening for many years. The following herbal formula was prescribed: Echinacea angustifolia (1:2; 70 mL); St John's wort (high in hypericin) (1:2; 30 mL). Dose: 5 mL with water three times a day.

Topical application of Calendula tincture was also prescribed during skin outbreaks. After four weeks, there was a noticeable improvement. The patient still had an outbreak but it was not as severe and healed more quickly. During the next four weeks, she was free from outbreaks. Treatment was continued for another eight weeks, again with no outbreaks. For the following four months, the patient remained free of lesions without herbal treatment.

Topical Treatments

Lemon Balm: An early study on lemon balm (Melissa officinalis) found that the plant extract possessed good antiviral activity against a number of viruses including HSV.4 The extract appeared to directly inactivate viruses. Subsequent studies demonstrated that the antiviral activity of lemon balm was due to its tannin content,5 but also a non-tannin polyphenolic fraction was active.6

Clinical trials with lemon balm for the topical treatment of recurrent HSV-I infections have yielded conclusive results. One study found an improved healing rate for 75 percent of patients, with the time between outbreaks prolonged in 50 percent of cases.7 Compared to conventional treatments average healing time of lesions was halved to about 5 days and the interval between outbreaks was approximately doubled.7 This is a good result and suggests that if you treat the current sores the next outbreak will be substantially delayed.

In another multicenter study on 115 patients, the treatment of lesions was commenced between 24 and 72 hours from their outbreak.8 It was found that the lesions in 87 percent of patients were completely healed within six days of treatment. The time between outbreaks was again prolonged for 69 percent of patients. The average time between outbreaks was 2.3 months with lemon balm treatment compared to only 1.3 months for conventional treatments. Minor side effects were observed in only 3 percent of patients. As noted above, a significant finding of these studies was that the lemon balm cream prolonged the average time between outbreaks. This was without any preventative application, and it is possible that such an application to normally affected areas would further increase the time between outbreaks.

In another trial, 116 patients were studied over five to six days of treatment; 58 used lemon balm and 58 used a placebo cream.9 Redness and swelling were significantly reduced at day two of treatment, but by day five there was no difference between lemon balm and placebo. This accelerated healing was verified by the assessment of both physicians and patients. A sub-group analysis of patients with HSV-2 demonstrated a significantly smaller lesion at day 5 of treatment for the lemon balm group.

More recently, another trial with lemon balm cream has been published.10 Sixty-six patients with recurrent HSV-1 either used the active herbal cream or a placebo four times a day for five days on any herpes outbreaks. By day two, the symptom score was significantly lower for the herbal cream.

The lemon balm cream used in all these studies was highly concentrated. It contained 1 percent of a 70:1 lemon balm extract, so it effectively contained 70 percent lemon balm actives.

Propolis: Ninety men and women with recurrent genital HSV-2 participated in a randomized, single blind, controlled, multicenter study. The efficacy of a propolis ointment was compared with topical acyclovir and placebo. Thirty patients were randomized to each group and treatment was commenced in the blister phase. In the case of women with vaginal or cervical lesions, a tampon with the appropriate ointment was inserted four times daily for 10 days. The propolis ointment was observed to be more effective than both the acyclovir and placebo ointments in terms of healing the sores and reducing local symptoms.11

Other Herbs: The efficacy of a topical preparation combining rhubarb and sage extracts was compared to sage extract alone or acyclovir in a double blind, randomized trial. A total of 145 patients (111 female, 34 male) with HSV-1 completed the trial, of whom 64 received the rhubarb-sage cream, 40 the sage cream and 41 the reference cream. The sage and rhubarb preparation proved to be as effective as the topical acyclovir cream and tended to be more active than the sage cream.12

Even locally applied tea has been found to be effective against herpes. A patent has been filed for a simple cure for herpes infections. The inventor (presumably a medical doctor) has found that ordinary tea works better than acyclovir, is far less expensive and has fewer side effects.13 Tea, preferably Earl Grey, is brewed and the liquid cooled and applied to the herpes lesion. The easiest way to do this is to stand a tea bag in boiling water for a few minutes, cool it, then apply it to the skin for a few minutes.

According to the inventor, within four or five days the lesions crust over, then disappear and do not recur for at least several months after treatment. The inventor does not know why tea has this effect, but the tannins in tea (similar to what is found in lemon balm) probably account for tea's antiviral activity.

Finally, there is one other herb I often recommend for herpes outbreaks. A strong yellow Calendula tincture painted on the lesions has worked wonders in many of my patients. The use of Calendula in this way is traditional; there have not yet been any clinical trials. But it works well!

References

 1. Kleigman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. Nelson Textbook of Pediatrics 18th Edition. Saunders Elsevier, Philadelphia, 2007.
 2. Mills S, Bone K. Principles and Practice of Phytotherapy: Modern Herbal Medicine. Churchill Livingstone, Edinburgh, 2000, pp. 542-552.
 3. Mannel M, Koytchev R, Dundarov S. Oral hypericum extract LI 160 is an effective treatment of recurrent herpes genitalis and herpes labialis. Paper presented at the 3rd International Congress on Phytomedicine, Munich, Oct. 11-13 2000 (SL-25).
 4. Kucera LS, Cohen RA, Herrmann EC Jr. Ann NY Acad Sci,1965;130(1): 474-482.
 5. Kucera LS, Herrmann EC. Proc Soc. Exp Biol, 1967;124(3):865-869.
 6. Herrmann EC, Jr, Kucera LS. Proc Soc Exp Biol Med, March 1967;124(3):869-874.
 7. Woelbling RH, Rapprich K. Der Deutsche Dermatologe, 1983;10:1318.
 8. Woelbling RH, Milbradt R: Therapiewoche, 1984;34:1193-1200.
 9. Vogt H, Tausch I, Wolbling RH, et al. 4th International Congress on Phytotherapy, Munich, Sept. 10-13, 1992; Abstract SL 15.
 10. Koytchev R, Alken RG, Dundarov S. Phytomedicine, 1999;6(4):225-230.
 11. Vynograd N, Vynograd I, Sosnowski Z. Phytomedicine, 2000;7(1):1-6.
 12. Saller R, Buechi S, Meyrat R, Schmidhauser C. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd, 2001;8(6):373-382.
 13. New Scientist, July 27, 1996:22.

Kerry Bone is a practicing herbalist; co-founder and head of research and development at MediHerb; and principal of the Australian College of Phytotherapy. He also is the author of several books on herbs and herbal therapy, including Principles and Practice of Phytotherapy and The Essential Guide to Herbal Safety

Nutritional Wellness News Update: