Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Staying Healthy During Tough Economic Times

By David Seaman, MS, DC, DACBN

Many of us are feeling the economic crunch. Money is tight and the bills continue to arrive in our mailboxes. Stressful times like these demand resiliency on our part. Interestingly, a mentally stressed state can promote systemic inflammation.1-4 Avoiding mental stressors is not likely to be easy during these times, so we must consider the importance of avoiding systemic inflammation caused by a lack of exercise and a poor diet.

Our mechanically oriented training leads us to view inflammation as a consequence of an identifiable physical injury. However, inflammation is more complex than this. We promote development of chronic, systemic subclinical inflammation by avoiding exercise and remaining sedentary.5-8 In other words, we can become chronically inflamed without physical injury. Not surprisingly, we should exercise daily to help prevent inflammation, and we must also modify our dietary habits.

Pro-Inflammatory Nutrition Is Expensive

Chronic, systemic subclinical inflammation is also promoted by subsisting on the average American diet, which is high in calories and low in fiber and nutrients. Approximately 80 percent of the calories consumed by Americans are derived from refined flour products, refined sugar, refined seed oils (concentrated source of omega-6 and trans fats) and fatty meat.9 It is now common knowledge that eating excess calories from sugar and fat leads to postprandial systemic inflammation,10 which is thought to function as in insidious promoter of heart disease, diabetes, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, Alzheimer’s disease, obesity, hypertension, asthma, depression, inflammatory bowel disease, psoriasis and cancer.7,9-12

Anti-Inflammatory Nutrition Is Inexpensive

Lean meat, fish, chicken, fruits, vegetables and nuts form the foundation of a diet that blunts a postprandial inflammatory response. This is referred to as an “anti-inflammatory diet.”10 Not surprisingly, this diet is recommended to help prevent the above-mentioned pro-inflammatory diseases, the treatment of which represents a massive drain on financial resources, both personally and for businesses.7,9-12

A common argument is, “I can’t afford to eat lots of fruits and vegetables,” or “Healthy foods are expensive.” I tend to strongly disagree with these arguments. A cup of coffee and a doughnut can cost up to $5. A bottle of 20 oz. soda costs more than $1. In contrast, a 5-pound bag of frozen carrots, broccoli and cauliflower costs $5 at Sam’s Club. A 1-pound container of pre-washed organic salad greens costs about $4. A large sweet potato that can be split between two meals costs about 75 cents. While certain nuts are very expensive (macadamias, for example), many are very reasonable. Lean meats, fish and chicken are reasonably priced and can be added to the vegetables and sweet potatoes. Fresh fruit remains very reasonable and should be one of the snacks of choice.

Dark chocolate is inexpensive and can be mixed with raw nuts and raisins for a great snack or dessert. I often melt a 50-calorie piece of dark chocolate with a little coconut oil and add some nuts and raisins. I place this combination on a piece of wax/freezer paper and place it into the freezer for about 10 minutes. My reward is an anti-inflammatory candy bar.

In short, it is not more expensive to eat anti-inflammatory, if one shops wisely. Certainly, preventing the expression of chronic disease will save countless dollars and heartaches associated with the accelerated morbidity and mortality associated with pro-inflammatory living. In short, we cannot afford to eat any other way but anti-inflammatory.

Inexpensive Supplements for Health Promotion

Unlike what I once thought, nutritional supplements typically do not function as substitutes for medications, particularly when inflammatory dietary habits are maintained. There is no supplement that will lower blood pressure as consistently as medications. No supplement can influence blood sugar like Metformin. While ginger and turmeric inhibit cyclo-oxygenase, it is not with the same power as nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

The key really seems to involve the adoption of an anti-inflammatory diet and taking key supplements that support the reduction of inflammation and free-radical generation. The basic supplements include a multivitamin without iron, magnesium, fish oil and vitamin D.13-19

Fortunately, the basic four supplements mentioned above are reasonably priced. The cost is approximately $60 to $80 per month, which is less than $3 per day. If a patient can only afford one supplement, vitamin D seems like the best choice because research has demonstrated that vitamin D insufficiency is pandemic. The next best financial choice for a supplement would be a multivitamin/mineral without iron. After that fish oil should be added and finally magnesium. If a fifth supplement can be afforded, probiotics are the best choice as they have a strongly anti-inflammatory effect in the gut.

If money is not at issue, additional supplements should be considered, including coenzyme Q10, lipoic acid, acetyl-L-carnitine, ginger, turmeric and garlic. These supplements help to promote ATP synthesis and reduce free radicals and inflammation.

Conclusion

While finances are tight for many due to external economic forces, we can easily make this situation a lot worse by pursuing disease expression due to a pro-inflammatory lifestyle. Medical care for pro-inflammatory diseases is extremely expensive and generally preventable by adopting an anti-inflammatory diet that is no more expensive than one that is pro-inflammatory. Key supplements can be added based on financial ability.

We should consider that paying for expensive medical care will put most of us into debt even when economic times are good. So, it makes no sense to pursue disease and expensive medical care with a pro-inflammatory lifestyle when economic times are not so good. Share this information with your patients and let them know nutrition does not need to be compromised, even when the economy is down.

References

 1. Black PH, Garbutt LD. Stress, inflammation and cardiovascular disease. J Psychosom Res 2002;52(1):1-23.
 2. Black PH. Stress and the inflammatory response: a review of neurogenic inflammation. Brain Behav Immun 2002;16(6):622-53.
 3. Black PH. The inflammatory response is an integral part of the stress response: Implications for atherosclerosis, insulin resistance, type II diabetes and metabolic syndrome X. Brain Behav Immun 2003;17(5):350-64.
 4. Black PH. The inflammatory consequences of psychologic stress: relationship to insulin resistance, obesity, atherosclerosis and diabetes mellitus, type II. Med Hypotheses 2006;67(4):879-91.
 5. Oegema TR. Molecular basis of the interaction of inflammation and exercise: keep on walking!Arth Rheum 2007;56(10):3176-9.
 6. You T, Berman DM, Ryan AS, Nicklas BJ. Effects of hypocaloric diet and exercise training on inflammation and adipocyte lipolysis in obese postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:1739-46.
 7. Nicklas BJ, You T, Pahor M. Behavioral treatments for chronic systemic inflammation: effects of dietary weight loss and exercise training. Can Med Assoc J 2005;172(9):1199-209.
 8. Tjonna AE, Lee SJ, Rognmo O, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome. A pilot study. Circulation 2008;118(4):346-54.
 9. Cordain L, Eaton SB, Sebastian A, et al. Origins and evolution of the Western diet: Health implications for the 21st century. Am J Clin Nutr 2005;81:341-54.
 10. O’Keefe JH, Gheewala NM, O’Keefe JO. Dietary strategies for improving post-prandial glucose, lipids, inflammation, and cardiovascular health. J Am Coll Cardiol 2008;51(3):249-55.
 11. Simopoulos AP. Omega-3 fatty acids inflammation and autoimmune diseases. J Am Coll Nutr 2002;21(6):495-505.
 12. Franco OH et al. The Polymeal: a more natural, safer, and probably tastier (than the Polypill) strategy to reduce cardiovascular disease by more than 75%. BMJ 2004;329:1447-50.
 13. Seaman DR. A sports nutrition: a biochemical view of injury care and prevention. In: Hyde TE, Gengenbach MS, Eds. Conservative Management of Sports Injuries, 2nd ed. Boston: Jones and Bartlett; 2007: pp. 1067-92.
 14. Seaman DR. Nutritional considerations in the treatment of soft tissue injuries. In: Hammer WI, Ed. Functional Soft-Tissue Examination and Treatment by Manual Methods, 3rd ed. Boston: Jones & Bartlett; 2007: pp. 717-34.
 15. Seaman DR. Nutritional considerations for pain and inflammation. In: Liebenson CL, Ed. Rehabilitation of the Spine: A Practitioner’s Manual, 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2006: pp. 728-40.
 16. Ames BN. The metabolic tune-up: metabolic harmony and disease prevention. J Nutr 2003;133(5 Suppl 1):1544-8.
 17. Ames BN. Supplements and tuning up metabolism. J Nutr 2004;134(11):3164S-8S.
 18. Ames BN. Increasing longevity by tuning up metabolism. To maximize human health and lifespan, scientists must abandon outdated models of micronutrients. EMBO Rep 2005;6:520-4.
 19. Ames BN. Low micronutrient intake may accelerate the degenerative diseases of aging through allocation of scarce micronutrients by triage. PNAS 2006;103(47):17589-94.

Dr. David Seaman is the author of Clinical Nutrition for Pain, Inflammation and Tissue Healing. He received his bachelor’s degree in biology from Rutgers University and then attended New York Chiropractic College, graduating in 1986. He earned his master’s degree in nutrition from the University of Bridgeport in 1991 and completed postdoctoral studies in neurology at Logan College of Chiropractic the following year.

Nutritional Wellness News Update: