Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Increase Nutritional Supplement Sales by Analyzing Your Patients' Medications

By Todd Mexico, DC, and Brandon Blood, DC

Let's start with a simple conclusion: The fact that you're reading this article suggests you sell or are interested in selling/recommending nutritional supplements to your patients. According to statistics, nearly 75 percent of chiropractors recommend and sell nutritional supplements to their patients.1

As chiropractors, our role in health care is ever-evolving. We have successfully expanded our scope of practice in most states from that of a traditional "bone setter" to a well-rounded holistic medical expert. Our patients have come to expect a level of knowledge on alternative medical issues that meets, or in most cases exceeds, that of their primary medical doctor.

Given the fact that most primary medical doctors do not feel comfortable recommending nutritional supplements, where are patients left to turn for this information? Studies reveal that primary care physicians are hesitant to provide information to patients on nutritional supplements.2 Physicians state that this hesitation is not due to low interest or lack of demand from their patients, but rather to low levels of physician confidence resulting from a lack of education and knowledge in this field.2,3

Recently, researchers from Johns Hopkins University School of Medicine, arguably the most prestigious medical school in the country, conducted surveys to determine physicians' general knowledge of nutritional supplements. These surveys were designed to evaluate levels of understanding of dietary supplement regulations and the effectiveness of popular supplements. Results from the initial survey concluded that physicians' overall knowledge of dietary supplements is poor, as reflected by a baseline score of only 59 percent on the questionnaire.4

One of the most revealing statistics, according to the John Hopkins survey, is that only 36 percent of medical physicians are aware that fish oil has been shown to lower triglyceride levels.5 Actual data is not present to substantiate this next statement, but we think you would be hard pressed to find a single chiropractor who is unaware of the triglyceride-lowering effects of omega-3 fatty acids. As chiropractors, our general knowledge of nutrition is likely higher than that of our medical colleagues. That being said, how many of us are basing our nutritional supplement recommendations on comprehensive analyses of our patients' medications? We should be, and here's why.

Drug-Nutrient Benefits

Medications often achieve their desired outcomes by sacrificing key supporting pathways that are relevant for other functions of the body. Therefore,it is in the patient's best interest to help mitigate these unfortunate interactions. As chiropractors, what would happen to our nutritional supplement sales and patient satisfaction if we were to analyze our patients' medications for adverse biochemical side effects and then make appropriate nutritional supplementation recommendations to minimize those interactions? The answer is that nutritional supplement sales would soar, and patient confidence in our abilities would follow.

Let's use an example that is likely familiar to most practicing chiropractors: Statin medications (Lipitor, Zocor, etc.) are known to interfere with ATP synthesis by reducing the production of Co-enzyme Q10 (CoQ10), a key enzyme in ATP synthesis.6 Supplementation with CoQ10 would therefore be recommended for all users of statin medications (unless otherwise contraindicated) to help restore the enzyme depletion caused by these drugs. If you are not recommending CoQ10 for all of your patients taking statin drugs, you should start. Other examples, perhaps not familiar to many reading this article, include:

 • The addition of folic acid (vitamin B9) to the regimen of patients taking SSRI drugs such as Prozac may result in an increase in the medications' effectiveness. This is based on results of a randomized, placebo-controlled trial published in the Journal of Affective Disorders.7

 • The addition of CoQ10 for patients taking metformin for diabetes may help combat reduced CoQ10 production as a side effect of the drug, and may also help improve overall blood sugar control.8

 • The addition of carnitine (acetyl- L-carnitine) for patients taking Synthroid for hypothyroidism may safely reduce symptoms of iatrogenic hyperthyroidism and also improve bone mineralization.9

There are literally hundreds of specific nutrient-drug combinations that have been studied, suggesting clear benefits of supplementation for patients taking specific medications. Think of the benefit to both patient and chiropractor when we consider and document this information as the basis for recommending supplements to our patients.

Drug-Nutrient Interactions

While evaluating your patients' medications for potential nutrient drug benefits is important, it is equally important to consider the possibility of a drug-nutrient interaction. Often ignored in clinical practice is the well known fact that certain nutritional supplements may interact with medications your patients are currently taking. It is important to analyze and cross-reference patients' medications against any nutritional supplements they are either taking or you are considering recommending. Consider the following:

 • Many nutritional supplements are known to increase the effects of a given medication. For example, patients taking anticoagulant medications such as warfarin should not supplement with omega-3 fish oil without prudent attention to PT and INR values. The well-researched anticoagulation properties of fish oil can serve to increase the desired effects of the medication and potentially lead to serious health complications.10

 • Many nutritional supplements are also known to decrease the effects of certain medications. For example, if a patient is taking benazepril or other ACE-inhibitors in combination with an iron supplement, the iron is known to decrease the drug's absorption, which can potentially prevent the medication from producing its intended result.11

In short, it is important for chiropractors to analyze the nutritional supplements and medications each of their patients consume for possible benefits and interactions. While there is an enormous amount of literature with promising results for the potential health promoting aspects of certain nutritional supplements, the risk of interactions with medications deserves equal attention. It should not be left to the patient to decide if a given supplement could have a positive or negative interaction with one of their prescription medications.

It is perhaps equally important to document these results in a manner that exhibits due diligence on the part of the observing chiropractor. We are confident that if you begin to incorporate this approach into your nutritional supplement recommendations, you will begin to see a dramatic increase in your nutritional supplement sales and patient satisfaction.

References

 1. Chiropractic Economics, May 2007.
 2. Levine BS, , et al. A national survey of attitudes and practices of primary care physicians relating to nutrition: strategies for enhancing the use of clinical nutrition in medical practice. Am J Clin Nutr, 1993;57:115-9.
 3. Kushner RF. Barriers to providing nutrition counseling to physicians: a survey of primary care practitioners. Prev Med, 1995;24:546-52.
 4. Ashar B, et al. Physicians' understanding of the regulation of dietary supplements. Arch Intern Med, May 14, 2007;167(9):966-9.
 5. Ashar B, et al. Medical residents' knowledge of dietary supplements. South Med J, October 2008;101(10):996-1000.
 6. Ghirlanda G, Oradei A, Manto A, et al. Evidence of plasma CoQ10-lowering effect by HMG-CoA reductase inhibitors: a doubleblind, placebo-controlled study. J Clin Pharmacol, 1993;33:226-9.
 7. Coppen A, Bailey J. Enhancement of the antidepressant action of fluoxetine by folic acid: a randomized, placebo controlled trial. J Affect Disord, 2000;60:121-30.
 8. Hodgson JM, Watts GF, Playford DA, et al. Coenzyme Q (10) improves blood pressure and glycaemic control: a controlled trial in subjects with type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr, November 2002;56:1137-42.
 9. Benvenga S, Ruggeri RM, Russo A, et al. Usefulness of l-carnitine, a naturally occurring peripheral antagonist of thyroid hormone action, in iatrogenic hyperthyroidism: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Clin Endocrinol Metab, 2001;86:3579-94.
 10. Jalili M, Dehpour AR. Extremely prolonged INR associated with Warfarin in combination with both trazodone and omega-3 fatty acids. Arch Med Res, November 2007;38(8):901-4.
 11. Campbell NR, Hasinoff BB. Iron supplements: a common cause of drug interactions. Br J Clin Pharmacol, March 1991;31:251-5.

Dr. Todd Mexico and Dr. Brandon Blood are 2006 graduates of Palmer College of Chiropractic Florida and co-founders of eMedFx.com. Dr. Mexico practices in Baldwinville, Mass.; Dr. Blood maintains a practice in Canton, Ohio.

Nutritional Wellness News Update: