Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Milk Thistle: Safe and Effective Around Chemotherapy?

By Kerry Bone, BSc (hons), Dipl. Phyto.

Milk thistle (Silybum marianum), especially as the concentrated extract containing a defined level of the silymarin complex of flavanolignans, is being increasingly prescribed by herbal clinicians around cancer chemotherapy. It is mainly being used to assist recovery after chemotherapy, for liver protection during chemotherapy and to ameliorate any long-term effects of cancer treatment.1 The aim is to not only improve quality of life, but also to favorably affect treatment outcomes, since the patient might be able to better tolerate chemotherapy at the optimum dose.

However, concerns are often expressed in the mainstream medical literature that herbs (especially antioxidant herbs) should not be used in conjunction with chemotherapy because they might compromise cytotoxic effects on cancer cells. Also, there is the added concern for milk thistle that its detoxifying properties might lead to increased clearance of cancer drugs.

A recently published clinical trial is an encouraging development in this debate. In this double-blind, placebo-controlled trial, 50 children (1 to 21 years of age) with acute lymphoblastic leukemia (ALL) were randomly assigned to receive a proprietary milk thistle extract or placebo over a period of 28 days during maintenance chemotherapy. Chemotherapy is frequently interrupted in the treatment of children with ALL because of liver toxicity, especially during the maintenance phase of treatment. The extract contained only two compounds from the flavanolignan complex, namely silybin A and B (target dose for trial participants 5.1 mg/kg/day), together with soy phosphatidylcholine (to improve bioavailability). The intravenous chemotherapy drugs administered to the children included vincristine, prednisone, methotrexate and 6-mercaptopurine. No significant differences in frequency of side effects, incidence and severity of toxic reactions, infections or liver parameters were observed at the end of the trial (day 28).

However, by day 56 the milk thistle group had a significantly lower AST (p = 0.05) and a trend toward a significantly lower ALT (p = 0.07) compared to baseline. AST in the treatment arm was also significantly different to placebo at day 56 (p = 0.04). Although not significant, chemotherapy doses had to be reduced in 61 percent of the milk thistle group, compared to 72 percent for placebo. These results occurred despite the relatively poor treatment compliance: adherence to milk thistle treatment was just 68 percent, versus 96 percent for placebo (p = 0.02). Younger children exhibited better compliance than teenagers. The concurrent use of milk thistle did not appear to compromise the activity of the chemotherapy drug cocktails.

There is an earlier case study from 1993 in which milk thistle extract (800 mg/day) was given to a 34-year-old female patient with acute promyelocytic leukemia.3 Maintenance chemotherapy for this type of leukemia with drugs such as methotrexate and 6-mercaptopurine also leads to potential problems with liver toxicity. The patient was started on such a regime, but therapy was only intermittent due to her elevated liver enzymes. During four months of milk thistle treatment in combination with maintenance chemotherapy, liver enzymes were maintained at normal levels for the first time ever for this patient. From this case study it might be reasonably concluded that high-end doses of a normal milk thistle extract (as opposed to a combination with soy phosphatidylcholine) should also be able to counter chemotherapy toxic effects.

There have been several clinical studies published in the past decade that have sought to understand any potential interaction of milk thistle extract with prescribed drugs. The majority of studies have found no or minimal interaction. Perhaps surprisingly, given that the herb is regarded as a "detoxifying" agent, any significant effects that have been demonstrated generally reflect on decreased, not increased, drug metabolism.

One highly relevant study evaluated the impact of milk thistle on human cytochrome P450 (CYP) activity using various probe drug cocktails.4 Milk thistle extract (350 mg/day standardized to 80 percent silymarin) for 28 days had no impact on CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4. These CYP enzymes are involved in the metabolism of many common drugs, including those used in cancer chemotherapy, CYP3A4 is especially important. A meta-analysis of three trials involving concurrent use of milk thistle (450 to 525 mg/day of a typical 80 percent silymarin extract for 12 to 28 days) and the anti-HIV drug indinavir found no impact on drug levels.5 Milk thistle (600 mg/day of an 80 percent silymarin extract) for four or 12 days had no impact on the metabolism of the anticancer drug irinotecan in six cancer patients.6

By studying the herb bioavailability and drug metabolites, the authors concluded that silybin concentrations in plasma were too low to significantly affect the function of the phase I enzyme CYP3A4 and the phase II enzyme UGT1A1. They noted that irinotecan is highly susceptible to CYP3A4 inhibition (which silymarin demonstrates in vitro) and concluded that the herbal extract "poses little risk of interfering with the pharmacokinetic profile of chemotherapeutic agents that are substrates for CYP3A4 and UGT1A1." A similar conclusion (that milk thistle is not a potent CYP3A4 inducer) was reached after a short-term study of the impact of the herbal extract on the calcium-channel-blocking drug nifedipine in 16 healthy male volunteers.7

Interference with transporter proteins such as P-glycoprotein (P-gp) can also result in significant herb-drug interactions, as is the case for St. John's wort (Hypericum perforatum). In this context it was found that 900 mg/day of milk thistle extract for 14 days had a small but non-significant impact on digoxin pharmacokinetics in 16 healthy volunteers.8 In contrast, an Indian study found that levels of the antibiotic drug metronidazole were significantly reduced by just 140 mg/day of milk thistle extract for nine days, due to suspected induction of intestinal and perhaps hepatic expression of P-gp and CYP3A4.9

This is the only human herb-drug interaction study for milk thistle that has found reduced drug levels, so clearly this study needs to be repeated. Also, induction of P-gp was the proposed mechanism, in contrast with other studies that found inhibition of or no effect on this transporter (see immediately below and above).

A few studies have demonstrated increased drug levels. For example, 420 mg/day of milk thistle extract (80 percent silymarin) for 14 days increased levels of the beta-blocker talinolol by around 36 percent.10 Inhibition of P-gp was suggested as a possible mechanism. The same authors also found that milk thistle extract at the same dose appeared to inhibit the metabolism of the hypotensive drug losartan in individuals with a particular CYP2C9 genotype.11 Two other studies have shown reduced clearance of ornidazole12 and sirolimus.13

Hence, the majority of human clinical herb-drug interaction studies show that milk thistle is not likely to interfere with drug metabolism. If it does interact at all, this typically results in increased, not reduced, drug levels. Also it should be noted that the occasional effects observed on P-gp induction are not likely to impact on levels of intravenously administered drugs. Clearly, the possibility that milk thistle will reduce the efficacy of chemotherapeutic drugs by increasing their clearance from the body is rather unlikely based on current evidence. While it might instead result in increased drug levels, such an effect is not likely to be large for the more aggressive doses used during intravenous chemotherapy. However, for added safety milk thistle extract is probably best used in conjunction with other non-specific antitoxic herbs such as adaptogens.

A final point worth noting is the existence of several in vitro studies that show the silymarin complex potentiates the action of chemotherapeutic drugs on cancer cells. For example, silymarin exerted synergistic effects on the antiproliferative activities of doxorubicin and paclitaxel in both sensitive and (at higher silymarin concentrations) multidrug-resistant (MDR) colon cancer cells.14 Silymarin is a known inhibitor of cellular MDR pumps that confer resistance to toxins and, in the case of bacteria, antibiotics. It also demonstrated antiproliferative activity on its own.14 Hence, the upside is that milk thistle might not just be a passive bystander during cancer chemotherapy. At the very least, these studies cast doubt on the proposition that the herb will reduce the cytotoxic activity of chemotherapeutic drugs.


References

 1. Greenlee H, Abascal K, Yarnell E, et al. Integr Cancer Ther, 2007;6(2):158-65.
 2. Ladas EJ, Kroll DJ, Oberlies NH, et al. Cancer, 2010;116(2):506-13.
 3. Invernizzi R, Bernuzzi S, Ciani D, et al. Haematologica, 1993;78(5):340-1.
 4. Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA, et al. Clin Pharmacol Ther, 2004;76(5):428-40.
 5. Mills E, Wilson K, Clarke M, et al. Eur J Clin Pharmacol, 2005;61(1):1-7.
 6. van Erp NPH, Baker SD, Zhao M, et al. Clin Cancer Res, 2005;11(21):7800-6.
 7. Fuhr U, Beckmann-Knopp S, Jetter A, et al. Planta Med, 2007;73(14):1429-35.
 8. Gurley BJ, Barone GW, Williams DK, et al. Drug Metab Dispos, 2006;34(1):69-74.
 9. Rajnarayana K, Reddy MS, Vidyasagar J, et al. Arzneim-Forsch Drug Res, 2004;54(2);109-13.
 10. Han Y, Guo D, Chen Y, et al. Xenobiotica, 2009;39(09):694-9.
 11. Han Y, Guo D, Chen Y, et al. Eur J Clin Pharmacol, 2009;65(6):585-91.
 12. Repalle SS, Yamsani SK, Gannu R, et al. Acta Pharma Sci, 2009;51(1):15-20.
 13. Jiao Z, Shi XJ, Li ZD, et al. Br J Clin Pharmacol, 2009;68(1):47-60.
 14. Colombo V, Lupi M, Falcetta F, et al. Cancer Chemother Pharmacol, 2010 Apr 30. [Epub ahead of print.]

Kerry Bone is a practicing herbalist; co-founder and head of research and development at MediHerb; and principal of the Australian College of Phytotherapy. He also is the author of several books on herbs and herbal therapy, including Principles and Practice of Phytotherapy and The Essential Guide to Herbal Safety.

Nutritional Wellness News Update: