Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Using Nutrition to Overcome Complications of Anal Stenosis

By Van Merkle, DC, CCN, DCBCN, DABCI

"Your 6-year-old daughter may need a colostomy bag." Imagine being a parent facing this decision. What would you do? Aubrey spent the first few years of her life in and out of the hospital, facing two surgeries, several biopsies, misdiagnoses and an uncertain future. She was born with anal stenosis – a narrowing of the anal sphincter and opening that makes it difficult for stool contents to be eliminated.1 Unfortunately, this birth defect (which can be fixed with surgery) was missed.

In fact, this defect was overlooked for almost three years. She spent hours trying to pass bowel movements and had frequent accidents once toilet trained. The constipation left her with a significant protruding stomach and constant abdominal pain. Every few weeks, Aubrey was back at her doctor's office due to the constipation. She was misdiagnosed with Hirschsprung's disease, placed on laxatives and given Hegar dilators to try and enlarge her anal opening, and also underwent two anoplasty surgeries. Amazingly, medical doctors never discussed changing Aubrey's diet or food intake with the family; all they said was to eat fiber.

By the time she was properly diagnosed at age 4, years of constipation had led to a severely enlarged colon from fecal compacting (three times the size it should be in some areas) and the doctors insisted they needed to remove portions of the colon, and possibly attach a colostomy bag until her bowel contents were able to pass through the remaining colon effectively. They said this was the only way to "live a close-to-normal life."

However, during the surgery, the doctor opted not to remove the colon at the last minute, and instead fixed the birth defect and opened her anus to the normal size of a 4-year-old child. A year after surgery, the doctors were "amazed" at how well Aubrey was doing. She started kindergarten (although she missed a lot of school due to constipation, cramping and bloating), suffered frequent bowel accidents at school, lost control of her bowels while running and playing, still showed a protruding stomach and bloating, and had now developed anxiety about having accidents in public. At age 5, she learned to keep a spare change of clothes at school and often came home with soiled clothes in a plastic bag. As a parent myself, I can only imagine how difficult and embarrassing this must have been for Aubrey.

Yet the doctors were happy with her progress. They planned to keep her on laxatives the rest of her life and hoped she would "eventually" be accident free. Aubrey's mom worried that her daughter might develop an eating disorder because children with digestive issues often relate eating to stomach pain. Doctors also prepared the family that if she didn't keep up good progress, they might need to remove sections of the colon after all.

Her mom was happy that the original problem was fixed, but truly believed her daughter did not need to live with a bloated stomach and accidents. She was not satisfied with what the doctors were satisfied with – she wanted her daughter to be healthier.

So, I pose this question to chiropractors: Is there anything you could do to help this child? Of course! The initial problem (the birth defect) was fixed with surgery, so the remainder of her problems are side effects in the colon and intestines from scar tissue and years of chronic constipation and treatment. Nutritional help was essential for this young lady.

After her consultation, I ordered a full diagnostic work-up to see what areas of the body were not functioning optimally: blood tests (glucose levels, comprehensive metabolic profile, liver panel, lipid panel, thyroid panel, complete blood count, erythrocyte sedimentation rate, c-reactive protein, creatine kinase and vitamin D 25-hydroxy) hair analysis (toxic elements and essential elements), basic urine dipstick and blood occult stool test. I didn't expect a lot of bad results to appear; however, it is essential to thoroughly check the body for additional problems before making nutrient and dietary recommendations to ensure nothing is missed.

As expected, no crises appeared in her tests. She had very low vitamin D levels, signs of a mild infection and some signs of toxic element interference. This was not surprising because her mother said the child suffered from chronic colds and other infections, and often had trouble sleeping.

The next step was to evaluate her diet. Whenever you eat food, hydrochloric acid and enzymes in your stomach begin to break down the food into absorbable forms. The food is then passed into the small intestine, where it's further broken down by enzymes and bile, and the sugars, amino acids, fatty acids, vitamins and minerals are absorbed through the intestinal lining and transported to the blood. Once the intestines have pulled out all the nutrients, the indigestible, watery remains move into the large intestine. The large intestine absorbs the water and sends the remaining dry mass out of the body as feces through the rectum.2

When you take laxatives and stool softeners, they work to add moisture to the food being digested (which makes it softer and looser) while in the intestines, and stimulate muscle contractions to encourage the mass to continue moving through the intestines.3 However, this can inhibit your body's ability to absorb nutrients ,and can also train your body to stop contracting and pushing the stool out on its own. Aubrey had been on laxatives for years, so it's very possible that her body was nutrient deficient, which may have been causing the chronic infections and illnesses. Thus, increasing her vitamin and mineral intake was very important.

Staying hydrated is essential for keeping the stool soft and easy to pass. Bulking agents (fiber) are also helpful so the stool does not gather in expanded areas of Aubrey's intestines. There were some simple substitutions we could make to make her average diet (see table) more nutritional.

Aubrey's Diet Prior to Nutritional Counseling
  Breakfast Snack Lunch Snack Dinner Snack Water Intake
Day 1 2 scrambled eggs; orange juice; banana Pretzels; juice pack Crackers; carrots with ranch dressing, 2 turkey slices; chocolate chip cookie Jell-O Chili soup (beef, squash, corn, green beans and cheese) Crackers; skim milk 6 x 10 ounce glasses
Day 2 Toast & jam Chips; strawberry-banana smoothie Peanut butter & jelly sandwich; zucchini with ranch dressing; banana; chocolate chip cookie Salad with ranch dressing; V8 Splash Pepperoni pizza Granola bar; skim milk 4 x 10 ounce glasses

 • Replace the peanut butter and jelly with almond butter, which is more nutritious, and honey, which has good anti-bacterial properties.
 • Instead of pretzels, crackers, Jell-O, etc., keep a supply of chopped veggies, fruit, mixed nuts, sunflower seeds, etc., on hand; you never have to worry about hydrogenated fats or other unwanted ingredients, and they are full of protein and nutrients.
 • Dairy products are difficult to digest, mucous-forming, tied to allergy symptoms and constipation, and may come from cows treated with hormones and antibiotics. Switch to almond milk or coconut milk, which taste similar but are more nutritious, and leave cheese off your pizza; instead, add a few veggies as toppings, like fiber-filled spinach and vital protein like diced chicken.
 • Most importantly, take away the temptations. Don't offer unhealthy foods or even keep them in the house; set an example for good eating habits and be consistent.
 • Kids are smart; if you explain why you are cutting out certain foods, they will understand why – and even help you read labels at the grocery store.

Supplementing her diet was also important:

 • Digestive aides – acidophilus, S. boulardii and glutagenics (glutamine, deglycyrrhizinized licorice and aloe vera) to support the gastrointestinal lining and improve digestion of food.
 • Green drink – to supply an extra level of nutrients daily, which will also help eliminate toxic elements.
 • Fish oil, vitamin D and vitamin C – to boost her immunity and work to eliminate the signs of infection seen in testing.

During the first three weeks following the above recommendations, Aubrey's mom noticed her daughter's abdomen was less bloated. Her pants started to fit her around the waist. "It was like magic; really amazing!" Aubrey became more confident as she had fewer and fewer accidents. Her teacher noted, "She has been much more confident in her work, is smiling a lot more, and she seems to be much more upbeat, awake and focused." In this case, how the patient feels is one of the most important results. Moving toward less frequent accidents, missing less school, and gaining confidence are phenomenal results.

After fearing a future of colostomy bags, this child has now gone months without an accident. She no longer suffers from chronic colds and infections, sleeps well through the night, and is playing and acting like a typical 6-year-old. Only she's not so typical, because after her hospital experiences, Aubrey created an organization called Jellyfish Wishes that collects and makes thousands of cards and get well-packages each year for hospitalized children.4 With a great diet, lots of support and the joy of Jellyfish Wishes, Aubrey has created a much better future for both herself and her family.


References

 1. Birth Defect Risk Factor Series: Anal Atresia-Stenosis. Texas Department of State Health Services, June 2007.
 2. Your Digestive System and How It Works. National Digestive Diseases Information Clearinghouse; U.S. Department of Health and Human Services, April 2008.
 3. "Over-the-Counter Laxatives for Constipation: Use With Caution." Mayo Clinic, April 23, 2011.
 4. For additional information visit www.jellyfishwishes.com.

Dr. Van D. Merkle, president of Science Based Nutrition, is a diplomate of the American Clinical Board of Nutrition. Dr. Merkle has practiced in the Dayton, Ohio area for over 25 years, and hosted the call-in radio talk show "Back To Health, Your Guide to Better Living" since 1995.

Nutritional Wellness News Update: