Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Help Patients Achieve Optimal Vitamin D Levels

The health consequences of low D and the benefits of supplementation.

By Kristen Bobik, DC, DABCA

Much research has been done on vitamin D levels and their impact on health; optimal levels have been correlated with a reduced risk of developing numerous conditions. Those most relevant to the chiropractic practice include osteoporosis, cancer, depression, and pregnancy. Here are a few key pieces of exciting information:

 • Vitamin D increases intestinal absorption of calcium from 10-15 percent to 30-40 percent, and phosphorus from 50-60 percent to 80 percent.
 • Twenty-two studies suggest women with higher vitamin levels will have a lower risk of developing cancer (especially reproductive cancers).
 • Depression and vitamin D are linked due to the numerous vitamin D receptors located on the brain and theories that vitamin D increases the activity of serotonin.
 • Low vitamin D levels increase the risk for pre-eclampsia by 3-4 times and can increase the risk of a C-section by 300 percent.

For more information, an easy-to-read overview of research on vitamin D can be found at VitaminDCouncil.org.

Vitamin D Production: The Basics

Vitamin D enters the body via sunlight on the skin (which generates about 90 percent of our supply) or via nutritional intake. It then travels to the liver, where it changes into a substance called 1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25 OHD). (By the way, 24,25-dihydroxycholecalciferol is the deactivated form of vitamin D.) Next 1,25 OHD goes to the kidneys to become activated into the active hormone calcitrol. The next step takes the 1,25 OHD to the vitamin D receptors expressed by cells in most of our organs, including the brain, heart, gonads, prostate and breasts. Calcitrol performs numerous functions including stimulation of the intestinal absorption of calcium and phosphorus to promote bone remodeling, as well as supporting neuromuscular and immune function.

Low Vitamin D: Common Symptoms of Deficiency

Symptoms of vitamin D deficiency include muscle weakness, unexplained / unresolved musculoskeletal pain, skin conditions and/or gum / tooth disease. Risk for vitamin D deficiency increases with smokers and elderly or housebound individuals. Vitamin D levels influence cardiovascular function, the immune system, brain development and muscular function.

Always "Manage What You Measure"

One of my favorite business adages is, "You can't manage what you don't measure." We know from our experience with chiropractic adjustments that it is important to our patients for us to track and see tangible results. We are most effective when we're specific with our treatments; vitamin D levels are no different. They're measured with a simple, inexpensive blood test that can either be performed by the doctor in-office or ordered from a local laboratory. Depending upon each patient's needs, you may recommend vitamin D bloodwork every 3-12 months. You may also incorporate a survey of symptoms into your exam / consultation.

Boosting Vitamin D Levels

Sources such as the FDA boast that fortified or enriched cereals, dairy and grains are high in vitamin D levels. Not only are these items inflammatory, processed, chemical filled and destructive to the body, but they actually contain very little vitamin D. For example, the vitamin D in one cup of milk (whole, reduced fat or vitamin D fortified) is 125 IU. Fortified breakfast cereal (2 cups) contains 500 IU. Even a natural food known for having vitamin D, such as salmon, contains only 500 IU per 3-ounce portion.

One of the best natural sources of vitamin D is cod liver oil, with 1,400 IU in 1 tablespoon. A high-quality D3 supplement also will help boost vitamin D levels.

Dosages range and are unique to each individual, but the recommended optimal level to achieve is approximately 60 ng/dl, according to the Vitamin D Council. Levels above 100 ng/dl are considered undesirable. A typical wellness-focused dosage may range from 2,000 IU to 5,000 IU daily for adults, and 400 IU to 1,000 IU daily for infants and children.

Here's what you can expect to occur before your retest: supplementation with 1,000 IU daily for three months raising the overall level by 10 ng/mL. In my clinical experience, I have found that approximately 5,000 IU daily in a deficient individual with moderate digestive integrity will approximately double their vitamin D level in about one month.

If a patient has been compliant in supplementing with vitamin D, yet levels do not significantly change upon re-measurement, you may want to consider other conditions that are preventing the body from properly absorbing vitamin D by impairing the integrity of the digestive system. These could include food intolerances, Crohn's disease, inflammatory conditions, challenged fat absorption (such as in liver or bile malfunction), kidney malfunction, or conditions that affect the vitamin D receptors, such as Hashimoto's thyroiditis.

Cautionary Notes

Overall, supervised vitamin D supplementation is rated as safe by many organizations (Mayo Clinic, NIH and others); however, you may want to utilize caution if your patient presents with hypocalcaemia, sarcoidosis, histoplasmosis or renal disease. The main adverse side effect is hypocalcaemia.

In addition, supplementation could possibly interact with these medications: corticosteroids, Orlistat, cholestryamine and phenobarbital.

Vitamin D absorbed into the skin by sunlight will last 2-3 times longer in the body. Sunlight exposure does have risks, so here's what I recommend to my patients in terms of exposure: 5-15 minutes, three times per week (between 10 a.m. and 3 p.m.), with 25 percent of unprotected skin showing, for white adults during spring / summer / fall seasons.

It's also important to note that using a sunscreen with an SPF of 30 (found in sunscreen products, as well as many women's cosmetic products and lotions) will absorb approximately 95 percent of UVB radiation, thus reducing the production of vitamin D via the skin by about 95 percent.

Educating Patients: Step #1

In order to implement vitamin D testing into your patient protocols, I'd begin by educating patients on the importance of optimal vitamin D levels and sharing the facts above with your practice members. You can do this successfully by writing articles for your mailing list, utilizing easy-to-read, brief handouts in the office, or by initiating a conversation after asking about known vitamin D measurements during your initial patient evaluations.


Resources

 • Armstrong C. "AAP Doubles Recommended Vitamin D Intake in Children." Am Fam Physician, 2009 Jul 15;80(2):196-198.
 • Bertone-Johnson ER, Powers SI, Spangler L, et al. Vitamin D intake from foods and supplements and depressive symptoms in a diverse population of older women. Am J Clin Nutr, 2011 Oct; 94(4):1104–1112.
 • Bertone-Johnson ER, Powers SI, Manson JE. Vitamin D supplementation and depression in the Women's Health Initiative Calcium and Vitamin D Trial. Am J Epidemiol, 2012 July 1;176(1):1–13.
 • Bertone-Johnson ER. Vitamin D and the occurrence of depression: casual association or circumstantial evidence? Nutr Rev, 2009 Aug;67(8):481-492.
 • Binkley N, Gemar D, Drezner MK. Evaluation of ergocalciferol or cholecalciferol dosing, 1,600 IU daily or 50,000 IU monthly in older adults. J Clin Endocrinol Metab, 2011 April;96(4):981–988.
 • Body JJ, Bergmann P, Reginster JY. Extraskeletal benefits and risks of calcium, vitamin D and anti- osteoporosis medications. Osteoporos Int, 2012 Feb;23(Suppl 1):S1–S23.
 • Guowei L,Mbuagbaw L, Thabane L. Efficacy of vitamin D supplementation in depression in adults: a systematic review protocol. Syst Rev, 2013;2:64.
 • Das S, Crockett JC. Osteoporosis – a current view of pharmacological prevention and treatment. Drug Des Devel Ther, 2013;7:435-448.
 • Grundmann M, von Versen-Hoynck. Vitamin D - roles in women's reproductive health? Reprod Biol Endocrinol, 2011;9:146.
 • Hanley DA, Cranney A, Rosen C. Vitamin D in adult health and disease: a review and guideline statement from Osteoporosis Canada. CMAJ, 2010 Sept. 7;182(12):E610–E618.
 • Holick, Michael F, Vitamin D: A D-lightful solution for health. J Investig Med, 2011;59(6):872-880.
 • Janis JA, McCloskey EV. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2013 Jan;24(1):23–57.
 • Kaufman JM, Reginster JY, Rizzoli R. Treatment of osteoporosis in men. Bone, 2013 March;53(1):134-144.
 • Mayo Clinic. Drugs and Supplements: Vitamin D.
 • National Institutes for Health. Medline Plus: Vitamin D.
 • NIH's Office of Dietary Supplements. Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D.
 • Penckofer S, Kouba J, Ferrans CE. Vitamin D and depression: where is all the sunshine? Issues Ment Health Nurs, 2010 June;31(6):385–393.
 • Quest Diagnostics: Vitamin D Test.
 • Sunlight, Nutrition, and Health Research Center; Vitamin D Recommendations.
 • Thatcher TD, Clarke BL. Vitamin D insufficiency. Mayo Clin Proc, 2011 Jan;86(1):50–60.
 • Tripkovic L, Lambert H, Hart K, et al. Comparison of vitamin D2 and vitamin D3 supplementation in raising serum 25-dihydroxyvitamin D status: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr, 2012 June;95(6):1357–1364.
 • United States Department of Agriculture: Vitamin D.
 • Vitamin D Council: Osteoporosis.
 • Vitamin D Council. Depression.
 • Wacker M, Holick MF. Vitamin D - effects on skeletal and extraskeletal health and the need for supplementation. Nutrients, 2013 Jan;5(1):111–148.

Dr. Kristen Bobikis a 2010 graduate of Palmer College of Chiropractic. She practices in Hoffman Estates, Ill.

Nutritional Wellness News Update: