Dynamic Chiropractic Chiroweb Naturopathy Digest Acupuncture Today Massage Today To Your Health


 
Active Hydrogen Adrenal Extracts Alanine Alpha-Linolenic Acid Alpha-Lipoic Acid AMP Amylase Inhibitors Arginine Bee Pollen Beta Carotene Beta-glucan Betaine Beta-Sitosterol Biotin Borage Oil Boron Bovine Cartilage Bovine Colostrum Brewer's Yeast Bromelain Calcium Capsaicin Carnitine Carnosine Chitosan Chloride Chlorophyll Chondroitin Chromium CLA Cobalt Coenzyme Q10 Copper Creatine Cysteine DHA DHEA DMAE EGCG Evening Primrose Oil 5-HTP Fiber (Insoluble) Fiber (Soluble) Fish Oil Flavonoids Fluoride Folate Fumaric Acid GABA Gamma-Linolenic Acid Glucomannan Glucosamine Glutamic Acid Glutamine Glutathione Glycine Grape Seed Extract Histidine HMB Hydroxycitric Acid Indole Inosine Inositol Iodine Ipriflavone Iron Isoleucine Lactase Lecithin Leucine Lipase Lutein Lycopene Lysine Magnesium Malic Acid Manganese Mannose Melatonin Methionine Methoxyisoflavone Molybdenum MSM N-Acetyl Cysteine NADH Naringin Niacin Octacosanol Oligosaccharides Olive Leaf Extract Ornithine Oryzanol PABA Pancreatic Enzymes Pantothenic Acid Phenylalanine Phosphatidylserine Phosphorus Phytic Acid Policosanol Potassium Pregnenolone Probiotics Propolis Psyllium Pyridoxine Pyruvate Quercetin Resveratrol Retinol Riboflavin Ribose Royal Jelly SAMe Selenium Shark Cartilage Silicon Sodium Spirulina Spleen Extracts St. John's Wort Strontium Sulforaphane Sulfur Taurine Thiamine Tocopherol Tea Tree Oil Tyrosine Usnic Acid Valine Vanadium Vinpocetine Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Vitamin H Vitamin K Whey Protein Xylitol Zinc
Abalone Shell (shi jue ming)
Abutilon Seed (dong kui zi)
Acanthopanax Bark (wu jia pi)
Achyranthes (niu xi)
Aconite (fu zi)
Acorus (shi chang pu)
Adenophora Root (nan sha shen)
Agkistrodon (bai hua she)
Agrimony (xian he cao)
Ailanthus Bark (chun pi)
Akebia Fruit (ba yue zha)
Albizzia Bark (he huan pi)
Albizzia Flower (he huan hua)
Alfalfa (medicago sativa)
Alisma (ze xie)
Aloe (lu hui)
Alum (bai fan)
Amber (hu po)
Ampelopsis (bai lian)
Andrographis (chuan xin lian)
Anemarrhena (zhi mu)
Antelope's Horn (ling yang jiao)
Apricot Seed (xing ren)
Areca Peel (da fu pi)
Areca Seed (bing lang)
Arisaema (tian nan xing)
Ark Shell (wa leng zi)
Arnebia (zi cao or ying zi cao)
Arnica (arnica montana)
Artichoke Leaves (Cynara scolymus)
Ash bark (qin pi)
Ashwagandha (withania somniferum)
Aster (zi wan)
Astragalus (huang qi)
Aurantium (zhi ke [qiao])
Bamboo Juice (zhu li)
Bamboo Shavings (zhu ru)
Belamcanda Rhizome (she gan)
Benincasa Peel (dong gua pi)
Benincasa Seed (dong gua xi/ren)
Benzoin (an xi xiang)
Bilberry (yue ju)
Biota Leaf (ce bai ye)
Biota Seed (bai zi ren)
Bitter Melon (ku gua)
Bitter Orange Peel (ju hong)
Black Cohosh (sheng ma)
Black Plum (wu mei)
Black Sesame Seed (hei zhi ma)
Bletilla (bai ji)
Boneset (ze lan)
Borax (peng sha)
Borneol (bing pian)
Bottle Brush (mu zei)
Buddleia (mi meng hua)
Buffalo Horn (shui niu jiao)
Bulrush (pu huang)
Bupleurum (chai hu)
Burdock (niu bang zi)
Camphor (zhang nao)
Capillaris (yin chen hao)
Cardamon Seed (sha ren)
Carpesium (he shi)
Cassia Seed (jue ming zi)
Catechu (er cha)
Cat's Claw (uncaria tomentosa)
Cephalanoplos (xiao ji)
Celosia Seed (qing xiang zi)
Centipede (wu gong)
Chaenomeles Fruit(mu gua)
Chalcanthite (dan fan)
Chebula Fruit (he zi)
Chinese Gall (wu bei zi)
Chinese Raspberry (fu pen zi)
Chrysanthemum (ju hua)
Cibotium (gou ji)
Cinnabar (zhu sha)
Cinnamon (rou gui or gui zhi)
Cistanche (rou cong rong)
Citron (xiang yuan)
Citrus Peel (chen pi)
Clam Shell (hai ge ke/qiao)
Clematis (wei ling xian)
Cloves (ding xiang)
Cnidium Seed (she chuang zi)
Codonopsis (dang shen)
Coix Seed (yi yi ren)
Coptis (huang lian)
Cordyceps (dong chong)
Coriander (hu sui)
Corn Silk (yu mi xu)
Cornus (shan zhu yu)
Corydalis (yan hu suo)
Costus (mu xiang)
Cranberry (vaccinium macrocarpon)
Cremastra (shan ci gu)
Croton Seed (ba dou)
Curculigo (xian mao)
Cuscuta (tu si zi)
Cuttlefish Bone (hai piao xiao)
Cymbopogon (xiang mao)
Cynanchum (bai qian)
Cynomorium (suo yang)
Cyperus (xiang fu)
Dalbergia (jiang xiang)
Damiana (turnera diffusa)
Dandelion (pu gong ying)
Deer Antler (lu rong)
Dendrobium (shi hu)
Devil's Claw (harpagophytum procumbens)
Dianthus (qu mai)
Dichroa Root (chang shan)
Dittany Bark (bai xian pi)
Dong Quai (tang kuei)
Dragon Bone (long gu)
Dragon's Blood (xue jie)
Drynaria (gu sui bu)
Dryopteris (guan zhong)
Earthworm (di long)
Eclipta (han lian cao)
Elder (sambucus nigra or sambucus canadensis)
Elsholtzia (xiang ru)
Ephedra (ma huang)
Epimedium (yin yang huo)
Erythrina Bark (hai tong pi)
Eucalyptus (eucalyptus globulus)
Eucommia Bark (du zhong)
Eupatorium (pei lan)
Euphorbia Root (gan sui or kan sui)
Euryale Seed (qian shi)
Evodia (wu zhu yu)
Fennel (xiao hui xiang)
Fenugreek (hu lu ba)
Fermented Soybeans (dan dou chi)
Flaxseed (ya ma zi)
Fo Ti (he shou wu)
Forsythia (lian qiao)
Frankincense (ru xiang)
Fritillaria (chuan bei mu)
Gadfly (meng chong)
Galanga (gao liang jiang)
Galena (mi tuo seng)
Gambir (gou teng)
Gardenia (zhi zi)
Garlic (da suan)
Gastrodia (tian ma)
Gecko (ge jie)
Gelatin (e jiao)
Genkwa (yuan hua)
Germinated Barley (mai ya)
Ginger (gan [sheng] jiang)
Ginkgo Biloba (yin xing yi)
Ginseng, American (xi yang shen)
Ginseng, Asian (dong yang shen)
Ginseng, Siberian (wu jia shen)
Glehnia (sha shen)
Glorybower (chou wu tong)
Goldenseal (bai mao liang)
Gotu Kola (luei gong gen)
Green Tea (lu cha)
Gymnema (gymnema sylvestre)
Gynostemma (jiao gu lan)
Gypsum (shi gao)
Halloysite (chi shi zhi)
Hawthorn (shan zha)
Hemp Seed (huo ma ren)
Homalomena (qian nian jian)
Honey (feng mi)
Honeysuckle Flower (jin yin hua)
Honeysuckle Stem (ren dong teng)
Houttuynia (yu xing cao)
Huperzia (qian ceng ta)
Hyacinth Bean (bai bian dou)
Hyssop (huo xiang)
Ilex (mao dong qing)
Imperata (bai mao gen)
Indigo (qing dai)
Inula (xuan fu hua)
Isatis Leaf (da qing ye)
Isatis Root (ban lan gen)
Java Brucea (ya dan zi)
Jujube (da zao)
Juncus (deng xin cao)
Kadsura Stem (hai feng teng)
Katsumadai Seed (cao dou kou)
Kelp (kun bu)
Knotweed (bian xu)
Knoxia root (hong da ji)
Kochia (di fu zi)
Lapis (meng shi)
Leech (shui zhi)
Leechee Nut (li zhi he)
Leonorus (yi mu cao)
Lepidium Seed (ting li zi)
Licorice (gan cao)
Ligusticum (chuan xiong)
Ligustrum (nč zhen zi)
Lily Bulb (bai he)
Limonite (yu liang shi)
Lindera (wu yao)
Litsea (bi cheng qie)
Lobelia (ban bian lian)
Longan (long yan hua [rou])
Lophatherum (dan zhu ye)
Loquat Leaf (pi pa ye)
Lotus Leaf (he ye)
Lotus Node (ou jie)
Lotus Seed (lian zi)
Lotus Stamen (lian xu)
Luffa (si gua luo)
Lycium Bark (di gu pi)
Lycium Fruit (gou qi zi)
Lygodium (hai jin sha)
Lysimachia (jin qian cao)
Magnetite (ci shi)
Magnolia Bark (hou po)
Magnolia Flower (xin yi hua)
Maitake (grifola frondosa)
Marigold (c. officinalis)
Massa Fermentata (shen qu)
Milk Thistle (silybum marianum)
Millettia (ji xue teng)
Mint (bo he)
Mirabilite (mang xiao)
Morinda Root (ba ji tian)
Mugwort Leaf (ai ye)
Mulberry Bark (sang bai pi)
Mulberry Leaf (sang ye)
Mulberry Twig (sang zhi)
Mullein (jia yan ye)
Musk (she xiang)
Myrrh (mo yao)
Notoginseng (san qi)
Notopterygium (qiang huo)
Nutmeg (rou dou kou)
Oldenlandia (bai hua she she cao)
Omphalia (lei wan)
Onion (yang cong)
Ophicalcite (hua rui shi)
Ophiopogon (mai dong)
Oroxylum Seed (mu hu die)
Oryza (gu ya)
Oyster Shell (mu li)
Passion Flower (passiflora incarnata)
Patrinia (bai jiang cao)
Pau D'Arco (tabebuia avellanedae)
Peach Seed (tao ren)
Pearl (zhen zhu [mu])
Perilla Leaf (su ye)
Perilla Seed (su zi)
Perilla Stem (su geng)
Persimmon (shi di)
Pharbitis Seed (qian niu zi)
Phaseolus (chi xiao dou)
Phellodendron (huang bai)
Phragmites (lu gen)
Picrorhiza (hu huang lian)
Pinellia (ban xia)
Pine Knots (song jie)
Pipe Fish (hai long)
Plantain Seed (che qian zi)
Platycodon (jie geng)
Polygala (yuan zhi)
Polygonatum (huang jing)
Polyporus (zhu ling)
Poppy Capsule (ying su qiao)
Poria (fu ling)
Prickly Ash Peel (hua jiao)
Prinsepia Seed (rui ren/zi)
Prunella (xia ku cao)
Prunus Seed (yu li ren)
Pseudostellaria (tai zi shen)
Psoralea (bu gu zhi)
Pueraria (ge gen)
Pulsatilla (bai tou weng)
Pumice (fu hai shi)
Pumpkin Seed (nan gua zi)
Purslane (ma chi xian)
Pyrite (zi ran tong)
Pyrrosia Leaf (shi wei)
Quisqualis (shi jun zi)
Radish (lai fu zi)
Realgar (xiong huang)
Red Atractylodes (cang zhu)
Red Clover (trifolium pratense)
Red Ochre (dai zhe shi)
Red Peony (chi shao)
Red Sage Root (dan shen)
Rehmannia (shu di huang)
Reishi (ling zhi)
Rhubarb (da huang)
Rice Paper Pith (tong cao)
Rose (mei gui hua)
Rosemary (mi die xiang)
Safflower (hong hua)
Saffron (fan hong hua)
Sandalwood (tan xiang)
Sanguisorba Root (di yu)
Sappan Wood (su mu)
Sargent Gloryvine (hong teng)
Saw Palmetto (ju zong lu)
Schefflera (qi ye lian)
Schisandra (wu wei zi)
Schizonepeta (jing jie)
Scirpus (san leng)
Scopolia (S. carniolica Jacq.)
Scorpion (quan xie)
Scrophularia (xuan shen)
Scutellaria (huang qin)
Sea Cucumber (hai shen)
Sea Horse (hai ma)
Seaweed (hai zao)
Selaginella (shi shang bai)
Senna (fan xie ye)
Shiitake (hua gu)
Siegesbeckia (xi xian cao)
Siler Root (fang feng)
Slippery Elm (ulmus fulva)
Smilax (tu fu ling)
Smithsonite (lu gan shi)
Sophora Flower (huai hua mi)
Sophora Root (ku shen)
Spirodela (fu ping)
Stellaria (yin chai hu)
Stemona (bai bu)
Stephania (fang ji [han])
Sweet Annie (qing hao)
Teasel Root (xu duan)
Tiger Bone (hu gu)
Torreya Seed (fei zi)
Tortoise Plastron (gui ban)
Tremella (bai mu er)
Trichosanthes Fruit (gua lou)
Trichosanthes Root (tian hua fen)
Trichosanthes Seed (gua lou ren)
Tsaoko Fruit (cao guo)
Turmeric (jiang huang)
Turtle Shell (bie jia)
Tussilago (kuan dong hua)
Urtica (xun ma)
Uva ursi (arctostaphylos uva-ursi)
Vaccaria Seed (wang bu lui xing)
Valerian (jie cao)
Veratrum (li lu)
Viola (zi hua di ding)
Vitex (man jing zi)
Walnut (hu tao ren)
Watermelon (xi gua)
White Atractylodes (bai zhu)
White Mustard Seed (bai jie ze)
White Peony (bai shao)
Wild Asparagus (tian men dong)
Windmill Palm (zong lu pi/tan)
Xanthium (cang er zi)
Zedoary (e zhu)
Calcium Helps Prevent Colorectal Cancer

Are your patients getting enough? Why it matters and how you can help.

By James Meschino, DC, MS

Over the past 25 to 30 years, studies have suggested calcium may confer protection against colorectal cancer. Animal studies have shown this effect, and many epidemiological studies have shown a strong correlation between higher calcium intake and lower incidence of colorectal cancer.1-5

A meta-analysis published in 2014 in the International Journal of Cancer provides additional evidence that higher calcium intake, including calcium supplements, is associated with a significant reduction in risk of colorectal cancer. In this study, Boston-based scientists conducted a dose-response meta-analysis of 15 studies involving 12,305 cases of colorectal cancer and calcium intakes, ranging from 250-1,900 mg/day. They included studies that varied in duration from 3.3 to 16 years.

According to data analysis, both total and supplemental calcium were associated with a reduction in the risk of colorectal cancer. More specifically, the data showed that for every 300 mg increase in calcium from supplements, there was an associated 9 percent reduction in risk of colorectal cancer; and that for every 300 mg increase in total calcium, there was an associated risk reduction of 8 percent.

Thus, whether the individual relied on food or supplements as their source of calcium, both showed a similar reduction in risk of colorectal cancer, such that for every 300 mg of calcium consumed, there was a corresponding colorectal cancer risk reduction of 8-9 percent. Accordingly, ingesting 1,200 mg of calcium per day from food and/or supplements (typical for someone striving to maintain optimal bone density) would confer a 32-36 percent reduction in colorectal cancer risk.

This has important clinical application, as the 2003-2006 U.S. National Health and Nutrition Examination Survey showed that the median total calcium intake of adults older than age 50 was only about 650 mg/day for non-calcium-supplement users and 1,000 mg/day for calcium-supplement users. The National Health and Nutrition Examination Survey is a nationally  representative cross-section survey in the United States.

The 2014 meta-analysis suggests the benefit of calcium intake in preventing colorectal cancer would be expected to increase with continued calcium intake beyond 1,000 mg/day, and not only for non-supplement users; supplement users may further reduce their risk of colorectal cancer through additional calcium intake (e.g. additional supplementation). The researchers conclude that both dietary and supplementary calcium intake may continue to decrease colorectal cancer risk beyond 1,000 mg/day.6

Calcium Supplements and Colon Cancer Recurrence

These observations are further supported by the 2004 Calcium Polyp Prevention Study, a randomized, double-blind, placebo-controlled chemoprevention trial among patients with a recent colorectal adenoma. Nine hundred and thirty patients were randomly assigned to receive calcium carbonate (1,200 mg/day) or placebo. Follow-up colonoscopies were conducted approximately one and four years after the qualifying examination.

Results showed that calcium supplementation (1,200 mg per day) exerted pronounced anticancer effects on advanced colorectal lesions compared to the placebo group.7 Other studies, including randomized clinical trials, have also shown that supplementation with calcium is associated with a decreased risk of colorectal adenoma recurrence and colorectal cancer.8-9

How Does Calcium Reduce the Risk of Developing Colon Cancer?

Calcium has been shown to exhibit protection against colorectal cancer through various biological mechanisms. Animal studies suggest calcium binds to secondary bile acids and fatty acids in the colonic lumen, thereby diminishing the potential proliferative stimulus of these compounds on the colonic mucosa. Calcium may also reduce the risk of colorectal cancer by direct effects on cells that line the colon (epithelial cells) by slowing the rate of cell division, promoting cellular differentiation and inducing apoptosis (programmed cell death) of cells with genetic damage.

All of these mechanisms have been shown to be important in cancer prevention. Animal studies and some, although not all, clinical trials have shown that increased calcium and dairy food intake can decrease colonic epithelial cell proliferation.8

Practical Applications

From a practitioner standpoint, it is reassuring to see that the same level of calcium intake shown to prevent and manage osteoporosis is consistent with the range of calcium intake associated with reduced risk of colorectal cancer (1,000-1,500 mg per day). Although a number of epidemiological studies have shown that dairy products are linked to decreased risk of colon cancer, researchers on the meta-analysis team of the 2014 study suggest calcium supplements and non-dairy sources of calcium may be better choices to increase calcium intake, including non-dairy, calcium-fortified foods and beverages.

Their concerns are that many dairy products are high in fat, hormones and calories; and contain casein protein, which has been linked to increased cancer risk in some studies.

As for an increased risk for cardiovascular disease from higher calcium intakes, this has largely been dismissed by recent research investigations. That said, in my view it is important to ensure the patient is also receiving adequate magnesium as calcium intake increases; and that blood levels of vitamin D remain at or above 30 ng/ml (75 nmol/L) throughout the course of the entire year.

Note also that a recent Medscape review highlighted the fact that vitamin D blood levels above 30 ng/ml are highly correlated with a decreased risk of colon cancer, breast cancer, leukemia and melanoma, as well as diabetes.10

In order to provide patients with personalized recommendations about calcium and vitamin D, I suggest you ask patients to complete a seven-day diet history to determine their present calcium intake, along with undergoing a simple blood test for 25-hydroxycholecalciferol (vitamin D). Once you have this data, you can advise them, if necessary, about how to increase their calcium intake and vitamin D blood levels into the optimal range.


References

  1. Lipkin M. Preclinical and early human studies of calcium and colon cancer prevention. Ann N Y Acad Sci, 1999;889:120–7.
  2. Vinas-Salas J, Biendicho-Palau P, Pinol-Felis C, Miguelsanz-Garcia S, Perez-Holanda S. Calcium inhibits colon carcinogenesis in an experimental model in the rat. Eur J Cancer, 1998;34:1941–5.
  3. Pence BC, Buddingh F. Inhibition of dietary fat-promoted colon carcinogenesis in rats by supplemental calcium or vitamin D3. Carcinogenesis, 1988;9:187–90.
  4. Pence BC. Role of calcium in colon cancer prevention: experimental and clinical studies. Mutat Res, 1993;290:87–95.
  5. Pence BC, Dunn DM, Zhao C, Patel V, Hunter S, Landers M. Protective effects of calcium from nonfat dried milk against colon carcinogenesis in rats. Nutr Cancer, 1996;25:35–45.
  6. Keum N, Aune D, Greenwood DC, Ju W, Giovannucci EL. Calcium intake and colorectal cancer risk: dose-response meta-analysis of prospective observational studies. Int J Cancer, 2014;135(8):1940-1948.
  7. Wallace K, Baron JA, Cole BF, Sandler RS, Karagas MR. Effect of calcium supplementation on the risk of large bowel polyps. J Natl Cancer Inst, 2004;96(12):921-925.
  8. Larsson SC, Bergkvist L, Rutegard J, Giovannucci E, Wolk A. Calcium and dairy food intakes are inversely associated with colorectal cancer risk in the Cohort of Swedish Men. Am J Clin Nutr, 2006;83(3):667-673.
  9. Shaukat A, Scouras N, Schunemann HJ. Role of supplemental calcium in the recurrence of colorectal adenomas: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Gastroenterol, 2005;100:390-4.
  10. "Vitamin D and Mortality Risk: Should Clinical Practice Change?" Medscape Family Medicine, Aug. 13, 2014.

Dr. James Meschino, a graduate of Canadian Memorial Chiropractic College, authors DC's Nutritional Therapies and Anti-Aging Research column. He is director of nutritional therapies at the Canadian Integrative Cancer Immunotherapies Clinic in Toronto and can be contacted via his Web site, www.meschinohealth.com. For more information, including a brief biography, a printable version of this article and a link to previous articles, please visit his columnist page.

Nutritional Wellness News Update: